ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรวจทาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรวจทาน*, -ตรวจทาน-

ตรวจทาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรวจทาน (v.) verify See also: check
English-Thai: HOPE Dictionary
collate(โคเลท') {collated,collating,collates} vt. ตรวจเทียบ,ตรวจทาน,ตรวจปรู๊ฟ,ปรับให้เหมาะสม,ลำดับหน้า,เรียง,แต่งตั้งตำแหน่งทางศาสนาคริสต์ รวมแฟ้มเรียง1. หมายถึงการนำแฟ้มข้อมูลมาเรียงกัน2. เป็นคำสั่งพิมพ์เมื่อต้องการพิมพ์หลายชุด (ถ้าใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์) แต่ต้องการให้พิมพ์ให้เสร็จทีละชุด (แทนที่จะพิมพ์หน้าเดียวกันให้ครบจำนวนชุดที่ต้องการ) การพิมพ์แบบ collate จะใช้เวลาในการพิมพ์มากกว่า
collator(โคเล'เทอะ) n. ผู้ตรวจทาน,ผู้ตรวจปรูฟ,ผู้ปรับปรุง,คนเรียง,เครื่องเรียง
emend(อิเมนดฺ') vt. ตรวจทาน,ปรู๊ฟ,แก้ไข,
emendate(อิเมน'เดท) vt. ตรวจทาน,แก้ไข,ปรุ๊ฟ.
press readern. คนตรวจปรู๊ฟ หรือตรวจทานก่อนตีพิมพ์
pressproof(เพรส'พรูฟ) adj. ตรวจทานก่อนตีพิมพ์,ปรู๊ฟหน้าแท่น
proof(พรูฟ) n. หลักฐาน,พยาน,การพิสูจน์,การทดสอบ,กำลัง,ความเข้มข้นของแอลกอฮอล,การตรวจทาน,การตรวจปรู๊ฟ,การทดลองพิมพ์. adj. เข้าไม่ได้,ต้านทาน,กันทะลุ,กันน้ำ,ไม่ซึม,ไม่หวั่นไหว,ป้องกันไฟได้,ซึ่งพิสูจน์แล้ว. vt. ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,ต้านทาน
proofread(พรูฟ'รีด) vt.,vt. อ่านตรวจทาน,ตรวจปรู๊ฟ., See also: proffreader n.
redact(รีแดคทฺ') vt. เรียบเรียงใหม่,แก้ไข,ปรับปรุง,ตรวจทาน,ร่าง (ประกาศ,ข้อความหรืออื่น ๆ), See also: redaction n. redactal adj. redactor n., Syn. revise,edit
English-Thai: Nontri Dictionary
collate(vt) ตรวจทาน,ตรวจปรู๊ฟ,ตรวจเทียบ,เรียง,ลำดับหน้า
collator(n) ผู้ตรวจทาน,ผู้เรียง,ผู้ตรวจปรู๊ฟ
countercheck(n) การตรวจทาน,การหยุดยั้ง,การยับยั้ง,การว่ากล่าวสั่งสอน
emend(vt) แก้ไข,ทำให้ดีขึ้น,ตรวจทาน,ตรวจปรู๊ฟ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Please revise it well, rather than just rewording things.ตรวจทานให้ดีด้วยนะครับ ไม่ใช่แค่เรียงคำพูดใหม่
The wolves should've eaten you.หมาป่าควรจะได้ตรวจทานที่คุณ
Then Choon Hyang, could you calculate it as well as the one from my class?ถ้างั้น ชุนยัง เธอช่วยตรวจทานให้ทีนะ เหมือนที่เธอตรวจครั้งก่อนน่ะ ได้ไหม?
I finished calculating and they are all right.หนูตรวจทานเรียบร้อยแล้วค่ะ ไม่มีปัญหาอะไร.
We were reviewing sergeant doakes' cases, And -- well, you understand.เรากำลังตรวจทานคดีจ่าโดคส์ และก็ คุณคงเข้าใจ
And finally, anton briggs is coming in today to go over his statement.และสุดท้าย, แอนทอน บริกส์ จะเข้ามาวันนี้ ตรวจทานคำให้การ
I think maybe you--you should have had someone proofread itฉันคิดว่าคุณควรมีคนช่วยตรวจทานนะ
Look at that again.เพื่อตรวจทานข้อมูลของคุณ.
You're out of your fucking mind....เพื่อตรวจทานในเรื่องพื้นที่ จดหมายลูกสาวของคุณก็กล่าวถึง
Well, if you're hands-free, all the better to collate the revisions and the production team's drafts.ถ้ามือคุณว่างนัก ก็ช่วยไปตรวจทานแก้ไข งานฝ่ายผลิตจะดีกว่า
Yeah, they were double-checking eyewitness accounts.ครับ พวกเขากำลังตรวจทานบัญชีของพยานอยู่น่ะครับ
The report is being redacted as we speak.รายงานได้รับการตรวจทาน ตาที่เราได้คุยกัน
No, just going over some details for your pitch to the board.ไม่เลย ก็แค่ตรวจทาน บางรายละเอียดให้ถูกต้อง สำหรับตำแหน่งของคุณให้กับคณะกรรมการ
Have you heard of spell check?เคยได้ยินเรื่อง การตรวจทานตัวสะกดมั้ย
Peer review threw it back at me.ตอนตรวจทานระดับเดียวกัน ถูกตีกลับ
Well, I've reviewed your paperwork, Mrs. Larson, and I'm very sorry, but you owe this bank $10,000, and it is past due.ดี เราได้ตรวจทานเอกสารของคุณนาง Larson, และฉันเสียใจมาก แต่คุณเป็นหนี้ธนาคารนี้ 10,000 ดอลลาร์ และมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาเนื่องจาก
Gabriel, it's a D.O.D. security audit.เกเบรียล นี่มันกลาโหม มาตรวจทานความปลอดภัย
How we doing on that security audit?การตรวจทานด้านความปลอดภัย เราคงได้คะแนนดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรวจทาน
Back to top