ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรมเตรียม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรมเตรียม*, -ตรมเตรียม-

ตรมเตรียม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรมเตรียม (v.) be grieved See also: be sore at heart, sorrow Syn. เกรียมกรม, กรมเกรียม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรมเตรียม
Back to top