ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตบะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตบะ*, -ตบะ-

ตบะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตบะ (n.) penance See also: heat, warmth, pain, suffering, bodily mortification, penance, religious austerity, devout meditation Syn. ความเพียร, เครื่องเผาผลาญกิเลส, การข่มกิเลส
English-Thai: HOPE Dictionary
ascetic(อะเซท'ทิค) n. ผู้ถือสันโดษ,ผู้บำเพ็ญตบะ. -adj. ถือสันโดษ,บำเพ็ญตบะ, Syn. hermit)
ascetism(อะเซท'ทิซึม) n. การบำเพ็ญตบะ,วิธีการถือสันโดษ, Syn. arsterity)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ascetic (n.) ผู้บำเพ็ญตบะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This Japanese man "Matoba" is a key person to this investigation.ชายชาวญี่ปุ่นที่ชื่อมาโตบะ เขาเป็นตัวการสำคัญของคดีนี้ครับ
David, when she breaks, and believe me, she will,เดวิด ถ่าเขาตบะเเตก ซึ่งรุ๊บรองวําเเตกเเบํ
I saw you break down, Crowley.ฉันเห็นนายตบะแตก คราวย์ลี่
A group of people who saw Robert Baratheon for the disaster he was.กลุ่มคนที่มองออก ว่าโรเบิร์ตบะราธเธียน เป็นตัวหายนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตบะ
Back to top