ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตกรางวัล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตกรางวัล*, -ตกรางวัล-

ตกรางวัล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกรางวัล (v.) reward See also: give a prize to, give a reward to, tip Syn. ให้รางวัล Ops. ลงโทษ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตกรางวัล
Back to top