ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตกดึก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตกดึก*, -ตกดึก-

ตกดึก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกดึก (n.) night See also: late at night, night time Syn. ตกค่ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At the end of the night, I try to take your clothes off?พอตกดึกฉันก็เปลื้องผ้าคุณ
You start missing' work, can't get up in the morning, can't stand to leave them after dark.เริ่มขาดงาน ลุกไม่ไหวตอนเช้า พอตกดึก ก็ไม่อยากจากพวกเขาไป
But at night, some chemical process turned the water in those pools into acid.แต่ตกดึก เคมีบางอย่างเปลี่ยนให้น้ำทั้งหมดกลายเป็นกรด
Rumor is a terrible thing. Come nightfall, these men will all reach the same conclusion.เมื่อตกดึกคนพวกนี้ จะได้ข้อสรุปเดียวกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตกดึก
Back to top