ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตกขอบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตกขอบ*, -ตกขอบ-

ตกขอบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกขอบ (adj.) extreme See also: ultra- Syn. ที่สุด, เต็มที่, แรงกล้า, สุดโต่ง, สุดขอบ
English-Thai: HOPE Dictionary
ultra(อัล'ทระ) adj. เกิน,เกินไป,เลยเถิด,เลยโพ้น,ล้ำ,รุนแรง,สุดขีด,ตกขอบ. n. ผู้มีหัวรุนแรง,บุคคลประเภทตกขอบ, Syn. excessive
ultraism(อัล'ทระอิสซึม) n. ลัทธิสุดยอด,ลัทธิรุนแรง,ลัทธิตกขอบ,ข้อคิดเห็นที่รุน แรงเกินไป Syn. extremism
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rugged individualismปัจเจกนิยมตกขอบ, ปัจเจกนิยมแบบไม่พึ่งใคร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
marginalisation (marginalization)การถูกเบียดตกขอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can get back on the case and get a jump on g2.ลุงจะได้กลับเข้าทำคดีและ เขี่ย จี2ตกขอบ
Then I could get back on the case and get the jump on g2.แล้วฉันจะได้กลับทำคดีและ เขี่ย จี2ตกขอบ
You've heard of off the charts.คงเคยได้ยินคำว่าตกขอบ
When it does, it'II be off that chart.เมื่อเอามารวม มันจะพุ่งตกขอบไปเลย
Between colorado authorities and a fringe religious group known as the sepatarian sect.ระหว่าง จนท.รัฐโคโลราโด้ กับกลุ่ม ศาสนาตกขอบที่เรียกกันว่าลัทธิเซปาเทเรี่ยน
The reason I'm asking is, lately your work performance... has been... a little off.ที่ผมถามนี่ก็เพราะว่า ช่วงที่ผ่านมา ผลงานของคุณ... มันตกขอบไปนิดนึง
He was about to kick off an energy race that was gonna dwarf the arms race.เปิดยุคที่อำนาจพลังงาน เบียดอำนาจอาวุธตกขอบ
You are on the precipice of emotional ruin here.นายกำลังจะตกขอบเหว สู่ก้นบึ้นอารมณ์แล้วนะเพื่อน
Edmund, Do you think if we keep sailing to the end of the world, we just... tip off the edge?เอ็ดมันด์ พี่คิดว่าถ้าเราล่องเรือไป จนสุดโลกแล้วเราจะ... ตกขอบไปไหม?
He could possibly fall off of the edge of the earth.เขาคงจะตกขอบโลกไปแล้ว
Yeah, yeah, yeah. It's putting me on edge.จ้ะ จ้ะ จ้ะ \ มันทำผมตกขอบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตกขอบ
Back to top