ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ด้วยเหตุว่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ด้วยเหตุว่า*, -ด้วยเหตุว่า-

ด้วยเหตุว่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ด้วยเหตุว่า (conj.) because See also: as, since, due to the fact that Syn. เพราะ, เพราะว่า, เนื่องด้วย, เนื่องมาจาก, เหตุเพราะ
English-Thai: Nontri Dictionary
seeing(con) เมื่อพิจารณาถึง,ด้วยเหตุว่า,ตามความเป็นจริง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ด้วยเหตุว่า
Back to top