ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ด้วยเหตุนั้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ด้วยเหตุนั้น*, -ด้วยเหตุนั้น-

ด้วยเหตุนั้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ด้วยเหตุนั้น (conj.) so See also: for that reason, wherefore, hence, consequently, in consequence, therefore, as Syn. ดังนั้น
English-Thai: HOPE Dictionary
thereby(แธร์'ใบ') adv. ดังนั้น,ดังนั้น,ด้วยเหตุนั้น,ด้วยวิธีนั้น
therefor(แธร์'ฟอ) adv. ด้วยเหตุนั้น,ด้วยเหตนี้}ุ
English-Thai: Nontri Dictionary
thereby(adv) โดยทางนั้น,ด้วยเหตุนั้น,ด้วยวิธีนั้น,ดังนั้น
therefor(adv) เพื่อสิ่งนั้น,เพื่อประสงค์อย่างนั้น,ด้วยเหตุนั้น,ด้วยเหตุนี้
whereby(adv,con) ด้วยเหตุนั้น,เพราะอะไร,อย่างไร,ด้วยเรื่องใด
whereupon(adv) ต่อจากนั้นมา,ดังนั้น,ด้วยเหตุนั้น,หลังจากนั้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
therefor (adv.) ด้วยเหตุนั้น (คำโบราณ) See also: ด้วยเหตุนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your Honor, Mr. Queen's family owns a pair of private jets, and, well, on the subject of their wealth,ศาลที่เคารพ ครอบครัวของคุณควีน มีเครื่องบินส่วนตัวอยู่ในครอบครอง 2 ลำ ด้วยเหตุนั้น เมื่อพิจารณาถึงเรื่องความร่ำรวย
For that reason the Lim family put him on trial and exterminated the wife, making her a virtuous widow.ด้วยเหตุนั้น ตระกูลอิมจึงทรมานเขา และกำจัดภรรยา โดยทำให้นางเป็นหม้ายพรหมจรรย์
Consequently, this is someone working in solitude, having minimal interaction with others.ด้วยเหตุนั้น นี่คือคนที่ทำงานคนเดียว ติดต่อกับคนอื่นน้อย
So there's a chance nowด้วยเหตุนั้น นี่คือโอกาศ
And for what it's worth, I might've done the same thing.ด้วยเหตุนั้น ผมก็จะทำอย่างเดียวกัน
With that, good night, good riddance, and good-bye!ด้วยเหตุนั้น ฝันดี กับการขจัดออกไปในสิ่งที่ไม่ต้องการ และ ลาก่อน
Because of that, we were teased by our classmates.ด้วยเหตุนั้น พวกเราจึงมักถูกเพื่อนๆ ร่วมชั้นล้อ
Consequently, he'll put himself in situations where he can feel the high from drawing blood, which he views as power and control over his life.ด้วยเหตุนั้น เขาจะทำให้ตัวเอง อยู่ในสถานการณ์ ที่เขาสามารถรู้สึกดีจากการได้เห็นเลือด ซึ่งเขามองว่าเป็นอำนาจ และการควบคุมในชีวิตที่เขาทำได้
With that, he became my father's greatest shame.ด้วยเหตุนั้น เขาจึงกลายเป็น ความอัปยศอดสูของพ่อฉัน
Which is why I'm coming to you.ด้วยเหตุนั้นข้าจึงมาหาท่าน
For that reason, I will never sire an heir.ด้วยเหตุนั้นผมจึงไม่ปั้มลูกไว้สืบพันธุ์
She's got a fantastic personality, that's why.เธอรูปร่างดี.ด้วยเหตุนั้นแหละ
Mainly due to the fact that I could no longer get an erection.แล้วด้วยเหตุนั้น นกเขาผมก็ไม่สามารถขันได้อีกต่อไป
Which was about to cause her some trouble of her own.และด้วยเหตุนั้นเอง ที่สร้างปัญหาให้กับตัวเธอ
And for that reason... we would like to fight at your side.และด้วยเหตุนั้น เราจะต่อสู้ข้างๆท่าน
And for that you should be grateful.และด้วยเหตุนั้น คุณควรจะดีใจนะ
And with that, the entire kingdom, all because of your feelings.และด้วยเหตุนั้น ทั้งอาณาจักร ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเจ้า
An arms dealer was attacked across town tonight by the vigilante.พวกค้าอาวุธโดนโจมตี ในเมืองเมื่อคืน โดยชายชุดคลุม ด้วยเหตุนั้น
It's presence suggest that Lieutenant Uhura and thereby the rest of the crew are being held at Krall's base of operation.มันแสดงให้เห็นว่าการปรากฏตัว ยูฮูโทและด้วยเหตุนั้นส่วนที่เหลือของลูกเรือ จะถูกจัดขึ้นที่ฐาน คแรล การ ดำเนินงาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ด้วยเหตุนั้น
Back to top