ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ด้วยเหตุฉะนี้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ด้วยเหตุฉะนี้*, -ด้วยเหตุฉะนี้-

ด้วยเหตุฉะนี้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ด้วยเหตุฉะนี้ (conj.) consequently See also: thus, therefore, for this reason Syn. เพราะเหตุฉะนี้, เพราะเหตุนี้, เพราะฉะนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Therefore, whatever resentments I might feel towards my daughter and your friend the captain, I must put aside.ด้วยเหตุฉะนี้ ความขุ่นเคืองใจอะไรก็ตาม ที่ข้าอาจรู้สึกต่อลูกสาวของข้า และกัปตันเรือผู้เป็นสหายของเจ้า ข้าจะต้องยุติมัน
Therefore, they matter to me.ด้วยเหตุฉะนี้ พวกมันมีความสำคัญต่อฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ด้วยเหตุฉะนี้
Back to top