ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ด้วยมือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ด้วยมือ*, -ด้วยมือ-

ด้วยมือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ด้วยมือ (adv.) manually See also: by hand
English-Thai: HOPE Dictionary
afghan(แอฟ' เกิน, -แกน) n. ชาวอัฟกานิสถาน, ภาษาอัฟแกน, พรมที่ถักด้วยมือชนิดหนึ่ง. -adj. เกี่ยวกับอัฟกานิสถาน, ชาวอัฟกานิสถาน
autograph(ออ'โทกราฟ) n. ลายเซ็นของตัวเอง (เพื่อเก็บไว้เป็นอนุสรณ์) ,สิ่งที่เขียนด้วยมือตัวเอง,ต้นฉบับ. -adj. เขียนด้วยมือตัวเอง. -vt. เซ็นชื่อตัวเองบน,เขียนด้วยมือของตัวเอง. -autographic (al) adj. -autography n.
batik(บะทีค') n. เทคนิคการย้อมสีสิ่งทอด้วยมือโดยใช้ขี้ผึ้งเป็นตัวปกคลุมส่วนที่ไม่ต้องการย้อม,สิ่งทอที่ย้อมสีโดยวิธีดังกล่าว, Syn. battik
cart(คาร์ท) {carted,carting,carts} n.รถสองล้อสำหรับบรรทุกของ,เกวียน,พาหนะเล็ก ๆ ที่เคลื่อนที่ด้วยมือ -v. ขนส่ง, See also: carter n.
computerize(-พิว'ทะไรซ) vt. คำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์, See also: computerization n. ทำให้เป็นระบบคอมพิวเตอร์หมายถึง งานต่าง ๆ ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปช่วย แทนที่จะทำด้วยมือ (Manual) ซึ่งจะให้ผลที่รวดเร็ว แน่นอน และมีความผิดพลาดน้อย ตัวอย่างเช่นการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด ย่อมจะสู้การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่ได้ เพราะเร็วกว่า แก้ไขง่ายกว่า เก็บบันทึกไว้ใช้ใหม่ก็ได้ เป็นต้น
cosset(คอส'ซิท) {cossetted,cossetting,cossets} n. คนโปรด,ลูกแกะที่เลี้ยงด้วยมือตนเอง,สัตว์เลี้ยง. vt. ตามใจ,พะนอ,โอ๋
free-handed(ฟรีแฮน'ดิด) adj.,adv. ใจกว้าง,ใจป้า,มือเติบ,ด้วยมือเปล่า., See also: free-handedly adv. free-handedness n.
freehandadj.,adv. ด้วยมือเปล่า
hand-knit(แฮนดฺ'นิท) adj. ซึ่งถักด้วยมือ. vt. ถักด้วยมือ
hand-pickvt. หยิบด้วยมือ,เลือกด้วยมือตัวเองอย่างรอบคอบ
handcraft(แฮนด'คราฟทฺ) n. ศิลปหัตถกรรม,สิ่งที่ทำขึ้นด้วยมือ
handgunn. ปืนที่สามารถยิงด้วยมือเดียว,ปืนพก,ปืนสั้น
handling(แฮนดฺ'ลิง) n.,adj. การสัมผัส,การจับด้วยมือ,การจัดการ,การควบคุม., Syn. touching,manipulation
handloomn. เครื่องทอผ้าด้วยมือ
handmadeadj. ซึ่งทำด้วยมือ,ซึ่งใช้มือทำ
handsewn(แฮนดฺ'โซน) adj. เย็บด้วยมือ
handspringn. การยืนกลับ,การยืนด้วยมือทั้งสอง ที่ยันพื้นและเท้าทั้งสองชี้ฟ้า
handwoven(แฮนดฺ'โวเวิน) adj. ซึ่งทอด้วยมือ, Syn. handloomed
handwrite(แฮนดฺ'ไรทฺ) vt. เขียนด้วยมือ
handwriting(แฮนฺด'ไรทิง) n. ลายมือ,สิ่งที่เขียนด้วยมือ,ต้นฉบับที่เขียนด้วยมือ
left-hand(เลฟทฺ'แฮนดฺ') adj. ทางด้านซ้าย,ด้วยมือซ้าย
lefty(เลฟ'ที) n. คนถนัดมือซ้าย adj. ถนัดมือซ้าย adv. ด้วยมือซ้าย
manual(แมน'นวล) adj. เกี่ยวกับมือ,ด้วยมือ,ทำด้วยมือ,เกี่ยวกับหัตถกรรม,เกี่ยวกับคู่มือ. n. สมุดคู่มือ, See also: manually adv.
manual feedป้อนด้วยมือหมายถึง การทำด้วยมือแทนการสั่งให้ทำงานอัตโนมัติ เป็นต้นว่า การส่งกระดาษเข้าไปในเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ทีละแผ่นด้วยมือ แทนที่จะให้เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษเองจากถาดใส่กระดาษ (tray) โดยปกติ จะใช้วิธีนี้ เมื่อต้องสั่งพิมพ์งานที่ไม่ใช้กระดาษขนาดมาตรฐาน เช่น ซองจดหมายฯ
manuscript(แมน'นิวสคริพทฺ) n.,adj. ต้นฉบับ,หนังสือเอกสาร จดหมายหรืออื่น ๆ ที่เขียนด้วยมือ,การเขียนด้วยมือ,ซึ่งเขียนด้วยมือ
portable(พอร์ท'ทะเบิล) adj.,n. (สิ่งที่) หิ้วได้,เคลื่อนย้ายได้ด้วยมือ,สะดวก,เบา, See also: portability,n.
winch(วินชฺ) n. เครื่องมือกว้าน,ด้ามกว้าน,มือหมุน vt. กว้านหรือยกขึ้นด้วยมือหมุน, See also: wincher n.
work(เวิร์ค) n. งาน,การงาน,การทำงาน,สิ่งที่ทำ,ผลิตผลจากการทำงาน,งานฝีมือ,สิ่งก่อสร้าง,งานฝีมือ,ผล,พฤติการณ์, adj. เกี่ยวกับงาน vi. ทำงาน,รับจ้างทำงาน,ดำเนินงาน,เดินเครื่อง,ใช้สอย,ใช้งาน,ได้ผล,มีผล,ทำด้วยมือ,ทำด้วยสมอง vt. จัดการ,ควบคุม,ใช้สอย,ใช้งาน,ทำให้ได้ผ
oa(โอเอ) ย่อมาจาก office automation แปลว่า การอัตโนมัติสำนักงาน, สำนักงานอัตโนมัติ หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เพื่อให้ดำเนินการไปโดยอัตโนมัติ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติด้วยมือให้มากที่สุด เป็นต้นว่า การทำจดหมายเวียน (ข้อความในจดหมายเหมือน ๆ กัน แต่ส่งถึงชื่อคนหลายคน) ในกรณีนี้ หากใช้คอมพิวเตอร์ทำ ก็จะประหยัดเวลาได้มาก เพราะสามารถสั่งทีเดียวได้เลย ส่วนในความหมายของคำแปลที่ว่า "สำนักงานอัตโนมัติ" นั้น อธิบายง่าย ๆ ได้ว่า หมายถึง สำนักงานที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง (ในภาษาอังกฤษ บางทีใช้ automated office)
office automationการอัตโนมัติสำนักงานใช้ตัวย่อว่า OA (อ่านว่า โอเอ) หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เพื่อให้ดำเนินการไปโดยอัตโนมัติ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติด้วยมือให้มากที่สุด เป็นต้นว่า การทำจดหมายเวียน (ข้อความในจดหมายเหมือน ๆ กัน แต่ส่งถึงชื่อคนหลายคน) ในกรณีนี้ หากใช้คอมพิวเตอร์ทำ ก็จะประหยัดเวลาได้มาก เพราะสามารถสั่งทีเดียวได้เลย ส่วนในความหมายของคำแปลที่ว่า "สำนักงานอัตโนมัติ" นั้น อธิบายง่าย ๆ ได้ว่า หมายถึง สำนักงานที่ใช้เครื่อวคอมพิวเตอร์นั่นเอง (ในภาษาอังกฤษ บางทีใช้ automated office)
paddle(แพค'เดิล) n.,vt.,vi. พาย,แกว่ง,กวน,แกว่งน้ำ,เดินเตาะแตะ,เขี่ยด้วยมือ แพดเดิล หมายถึง อุปกรณ์นำเข้าข้อมูลอีกตัวหนึ่ง มีลักษณะคล้ายกับก้านควบคุม (joystick) ผิดกันแต่ว่า ที่จับของแพดเดิลนี้จะมีลักษณะเป็นปุ่มกลม ๆ แทนที่จะเป็นแท่งยาวแบบก้านควบคุม ปุ่มดังกล่าว จะใช้มือบิดหมุนไปในทิศทางต่าง ๆ ได้ มักใช้ในการเล่นเกมส์เท่านั้น, See also: paddler n.
English-Thai: Nontri Dictionary
freehand(adj) ทำด้วยมือ,ด้วยมือเปล่า
handmade(adj) ทำด้วยมือ
handwriting(n) ลายมือ,สิ่งที่เขียนด้วยมือ
LEFT-left-handed(adj) ถนัดมือซ้าย,เวียนซ้าย,ด้วยมือซ้าย,อยู่ทางซ้าย
RIGHT-right-handed(adj) ทำด้วยมือขวา,ถนัดมือขวา,หมุนขวา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
manualด้วยมือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
blacksmith weldingการเชื่อมทุบด้วยมือ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
hand expansion valveวาล์วระเหยสารทำความเย็นปรับด้วยมือ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
MMA welding; manual metal-arc weldingการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Handwritingการนำข้อมูลเข้าด้วยการเขียนด้วยมือ [Assistive Technology]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
manually (adv.) ด้วยมือ
left-hand (adj.) ด้วยมือซ้าย
acupressure (n.) การนวดด้วยมือ
batik (n.) การพิมพ์ผ้าด้วยมือ See also: เทคนิคการย้อมสีสิ่งทอด้วยมือโดยใช้ขี้ผึ้งเป็นตัวปกคลุมส่วนที่ไม่ต้องการย้อม, สิ่งทอที่ย้อมสีโดยวิธีดังกล่าว Syn. tie-dyeing
box (n.) การตบ (ด้วยมือ) See also: การตี, การต่อย
brush aside (phrv.) ปัดกวาด (ด้วยมือหรือแปรง) Syn. sweep aside
brush away (phrv.) ปัด(กวาด)หรือปาดออก (ด้วยมือหรือแปรง) See also: ปัดออก, ปาดออก
brush down (phrv.) ทำความสะอาด (ด้วยมือหรือแปรง) Syn. dust down
craft (n.) การทำงานศิลปะด้วยมือ
craft (n.) งานศิลปะที่ต้องทำด้วยมือ
craft (vt.) ทำด้วยมือ
dab out (phrv.) ล้างออกด้วยมือ See also: ซักด้วยมือ
do something by hand (idm.) ทำด้วยมือ (ไม่ใช่เครื่องจักร)
dust down (phrv.) ปัดฝุ่นออกจาก (ด้วยมือ) Syn. brush down
freehand (adj.) เขียนด้วยมือ (ไม่ได้ใช้เครื่องมือช่วย)
give into (phrv.) มอบให้ (ด้วยมือ) See also: ยื่นให้ Syn. give in, pass in
glove puppet (n.) หุ่นเชิดด้วยมือ Syn. hand puppet
hand (vt.) ส่ง (ด้วยมือ) See also: ส่งให้, ยื่นให้
hand back (phrv.) คืนด้วยมือ See also: ส่งกลับด้วยมือ, ยื่นคืนให้ Syn. get back, have back
hand in (phrv.) มอบให้ (ด้วยมือ) See also: ยื่นให้ Syn. give in, give into, pass in
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I keep doing sign language, so I forget how to speak.ฉันได้แต่ส่งภาษา ด้วยมือ จนฉันลืมวิธีที่จะพูดออกมา
With my own hands.ด้วยมือของข้าเอง d·vymwo qog q·a oeg
You made food for him with my hands?ด้วยมือของฉัน เธอทำกับข้าวให้เจ้าบ้านั่นหรือ ?
We built their mighty Republic. With our hands and our blood and our lives.ด้วยมือของเราเลือดของเราและชีวิตของเรา
With both hands open.ด้วยมือทั้งสองข้างอ้ารับ
(groans) He has a power over me.ด้วยมือที่แสนเพอร์เฟคๆนั่น เขามีพลังสะกดฉัน
With his bare hand and he drags it ashore,ด้วยมือเปล่าแล้วลากมันออกมา
On one hand... he made a huge mistake, venturing out ill prepared..ด้วยมือเพียงข้างเดียว... พี่ชายเธอทำผิดพลาดครั้งใหญ่ ที่ต่อสู้สัตว์ร้ายโดยพลการ
With those big, gorgeous hands of yours?ด้วยมือใหญ่ๆ สวยๆ ของคุณ
Then we will fashion weapons from what nature provides, with practiced hand instructing in their use.ด้วยมือได้รับการฝึกฝน การสอนในการใช้งานของพวกเขา
Killing by hand takes time.การสังหารด้วยมือ มันต้องใช้เวลา
I had lots of time to learn how to shoot with my left.ฉันมีเวลาฝึก ยิงปืนด้วยมือซ้าย
And I'm not giving up my ice cream parlor that I built with these two hands for nothing or nobody!ผมไม่ยอมเสียร้านไอศกรีม ที่สร้างมาด้วยมือสองมือนี้ไปฟรี ๆ
You touch me with those hands and I'll rip you apart.คุณสัมผัสฉันด้วยมือเหล่านั้น และฉันจะฉีก
With guns, with knives, with his bare hands.ด้วยปืนมีดด้วยมือเปล่า
Maybe Max should extend the pod's arms with the hands out.บางทีแม็กซ์ควรขยาย แขนของฝักด้วยมือออก
I saw the other day, he was carrying five elephants in one hand.ก็มีอยู่วันนึง ที่เขาแบกช้างห้าตัว ด้วยมือข้างเดียว
I'm going to duel him left-handed.ข้าจะดวลกับเขาด้วยมือซ้าย
I killed him myself.ข้าฆ่ามันด้วยมือของข้าเอง
You turned the projector by hand... with a crank.ต้องหมุนเครื่องฉายหนังด้วยมือ... ด้วยข้อเหวี่ยง.
By God's might, by man's running!โดยกำลังของเทพเจ้า, และด้วยมือของมนุษย์ !
Dig with your hands, not with your mouth.ขุดด้วยมือของพวกเธอ, ไม่ใช่ปาก.
This is the manuscript in which the friar chronicled the knight's story.มันเป็น หนังสือที่เขียนด้วยมือ ซึ่งหลวงพ่อรูปนั้นบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวของอัศวิน.
And if we don't found her, I will personally chop off your hands.และถ้าฉันไม่พบเธอล่ะก็ ฉันจะสับแขนพวกแกด้วยมือของฉันเอง
Why don't you shut the fuck up and fill your gas tank?แน่จริงก็ปัดมันออกด้วยมือแกสิ
I ain't much good with only one hand.ฉันทำงานด้วยมือข้างเดียวได้ไม่คล่อง
You're supposed to eat with your hands, not with your feet.หนูต้องทานด้วยมือนะ ไม่ใช่เท้า
Beating another man to death with your bare hands.ตีผู้ชายอีกคนหนึ่งไปสู่​​ความตายด้วยมือเปล่าของคุณ
And killing the last of the Romanovs with my own hands will be so delicious.และการฆ่าโรมานอฟคนสุดท้าย ด้วยมือของข้าช่างน่าลิ้มรส
For future reference, right-handed men don't hold it with their left.สำหรับอ้างอิงในอนาคต ด้วยมือขวา มนุษย์ ไม่ถือมันไว้ด้วยมือซ้าย
Imagine the music I could play with two right armsลองนึกถึงเพลงที่ฉันเล่นด้วยมือขวา 2 ข้างได้สิ
The garlic press. It's not nearly as handy as I thought it'd be.เครื่องบดกระเทียม มันไม่เวิร์ค อย่างที่คิดเลย บดด้วยมือดีกว่า
That man who raised me on his own I want to achieve his dreamชายคนนี้ปั้นฉันด้วยมือของเขาเอง ผมต้องการที่จะทำให้ความฝันของเขาเป็นจริง
But I will defend the students all fangs and clawsแต่ผมจะปกป้องนักเรียนด้วยมือของผมเอง
Seek it with your hands. Don't think about it. Feel it.ค้นหาด้วยมือของคุณ อย่าไปคิดถึงมัน ใช้ความรู้สึก
And all you are-- seek it with your hands. Don't think about it. Feel it....ทีนี้ค้นหาด้วยมือของคุณ อย่าไปคิดถึงมัน...
Oh, no, soiling the walls with those filthy hands!โอ ไม่ ตะกุยฝาไม้ ด้วยมือโสโครกนั่นนะเหรอ!
If you lie to me again, I'll kill you personally.ถ้าแกโกหกฉันอีกที ฉันจะยิงแกด้วยมือฉันเอง
Can't be by hand. It's too perfect.ทำด้วยมือไม่ได้แน่ มันเพอร์เฟ็กต์เกินไป
They would use ground tactics... hand-to-hand combat.มาจะรุกรานทางพื้นดิน ต่อสู้ด้วยมือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ด้วยมือ
Back to top