ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดาษดื่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดาษดื่น*, -ดาษดื่น-

ดาษดื่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดาษดื่น (v.) scatter See also: abound, be abundant, be plentiful, be flooded with, be glutted with, be full of, can be found everywhere Syn. เกลื่อนกลาด, เกลื่อน, ดื่นดาษ, ดาษเดียร
ดาษดื่น (v.) full See also: be flooded with, be glutted with
ดาษดื่น (adv.) abundantly See also: plentifully, profusely Syn. มาก, มากมาย, ชุกชุม, หนาแน่น, ล้น, ท่วมท้น Ops. น้อย
ดาษดื่น (v.) abound See also: be plentiful, be abundant, be ample Syn. ชุกชุม, มากมาย, อุดมสมบูรณ์, คับคั่ง, อุดม, ชุก Ops. น้อย
ดาษดื่น (adv.) plentifully Syn. มากมาย, กลาดเกลื่อน, มากหลาย Ops. บางตา
ดาษดื่น (adv.) plentifully See also: be abundantly, be numerously, be bountifully Syn. เนืองนอง, มากมาย, มากหลาย เกลื่อนกลาด
ดาษดื่น (adv.) scatteringly See also: dispersedly, all over Syn. เกลื่อนกลาด, เรี่ยราย Ops. เป็นที่เป็นทาง
English-Thai: Nontri Dictionary
abound(vi) มาก,อุดมสมบูรณ์,ดกดื่น,ดาษดื่น
banal(adj) มีทั่วไป,สามัญ,ดาษดื่น
overspread(vt) ปกคลุม,แผ่ไปทั่ว,ดาษดื่น,แพร่กระจาย
stock(adv) ที่สะสมไว้,ดาษดื่น,มีอยู่ในร้าน,สามัญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, they can't. It's not a very common gift, Harry.ไม่ได้หรอก นี่ไม่ใช่ความสามารถดาษดื่น
They're blaming the flash-forwards on phytoplankton blooms.พวกเขาโทษว่าการแวป มองเห็นอนาคต ทำให้เกิดแพลงค์ตอนพืช ดาษดื่นไปหมด
But I doubt that any of them would trade their fame for banality and a longer life.แต่ฉันสงสัยว่าคนใดคนหนึ่ง จะซื้อขายชื่อเสียงของพวกเขา สำหรับความดาษดื่นและชีวิตที่ยืนยาว
But I doubt that any of them would trade their fame for banality and a longer life.แต่ฉันสงสัยว่าคนใดคนหนึ่ง จะซื้อขายชื่อเสียงของพวกเขา เพื่อความดาษดื่นและชีวิตที่ยาวนาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดาษดื่น
Back to top