ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดังอื้ออึง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดังอื้ออึง*, -ดังอื้ออึง-

ดังอื้ออึง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดังอื้ออึง (v.) reverberate See also: echo, resound, re-echo Syn. ดังสนั่น, ดังกระหึ่ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
[Woman chatters][เสียงผู้หญิงดังอื้ออึง]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดังอื้ออึง
Back to top