ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดวงเนตร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดวงเนตร*, -ดวงเนตร-

ดวงเนตร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดวงเนตร (n.) eye Syn. ตา, นัยเนตร, นัยน์ตา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดวงเนตร
Back to top