ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดวงเดือน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดวงเดือน*, -ดวงเดือน-

ดวงเดือน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดวงเดือน (n.) moon Syn. ดวงจันทร์, ระจันทร์, จันทรา, บุหลัน, จันทร, จันทร์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But you'll still be dead.ก่อนพระจันทร์เต็มดวงเดือนหน้า แต่ยังไงคุณก็ต้องตายอยู่ดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดวงเดือน
Back to top