ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฐานันดร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฐานันดร*, -ฐานันดร-

ฐานันดร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฐานันดร (n.) rank of nobility See also: order of precedence, aristocratic Syn. วรรณะ, ยศ, บรรดาศักดิ์, ระดับ, ตำแหน่ง, สถานะ
ฐานันดรที่สี่ (n.) fourth estate
ฐานันดรศักดิ์ (n.) rank of nobility See also: title Syn. ยศ, บรรดาศักดิ์
English-Thai: HOPE Dictionary
fourth estateฐานันดรที่ 4 (นักหนังสือพิมพ์,อาชีพนักหนังสือพิมพ์), Syn. press
agnomen(แอกโน' เมน) n., (pl. -nomina) ฐานันดรศักดิ์ของชาวโรมัน, ชื่อเล่น -agnominal adj. (nickname)
diadem(ได'อะเดม) n.,vt. (ใส่) มงกุฎ,รัดเกล้า,พระราชอำนาจ,พระฐานันดรศักดิ์., Syn. crown
dignitary(ดิก'นิทารี) n. บุคคลที่ตำแหน่งสูง,ผู้มีฐานันดรศักดิ์., See also: dignitarial adj. -pl. dignitaries
dignity(ดิก'นิที) n. ความมีเกียรติ,ฐานันดรศักดิ์,ความสูงศักดิ์,ตำแหน่งสูง,ความคุ้มค่า,ผู้มีตำแหน่งสูง -S.loftiness
estate(อีสเทท') n. หลักทรัพย์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ติดดินผืนใหญ่,ที่ดิน,ทรัพย์สิน,ฐานันดร,กลุ่มการเมือง,กลุ่มสังคม, -Phr. (the fourth estate ฐานันดรที่4 (นักหนังสือพิมพ์)) -Phr. (the Three Estates ฐานันดรทั้ง 3 ในยุคศักดินายุโรปได้แก่พระ ขุนนางและสามัญชน)
English-Thai: Nontri Dictionary
dignitary(n) ผู้ทรงเกียรติ,ผู้สูงศักดิ์,ผู้มีฐานันดรศักดิ์
dignity(n) ความสง่างาม,ความสูงศักดิ์,ฐานันดรศักดิ์,ความมีเกียรติ
estate(n) มรดก,หลักทรัพย์,ทรัพย์สิน,ที่ดิน,ชั้น,ฐานันดร,คฤหาสน์
precedence(n) การอยู่หน้า,ฐานันดร,การมีลำดับเหนือกว่า
precedency(n) การอยู่หน้า,ฐานันดร,การมีลำดับเหนือกว่า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fourth estateฐานันดรที่ ๔ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
title๑. ฐานันดรศักดิ์, บรรดาศักดิ์๒. ชื่อกฎหมาย, ชื่อเรื่อง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Proletariatฐานันดรไพร่ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
precedence (n.) ฐานันดร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฐานันดร
Back to top