ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซอกซอย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซอกซอย*, -ซอกซอย-

ซอกซอย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซอกซอย (n.) lane See also: alley, footway Syn. ตรอก, ซอย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Search every pipe, every hole, every crack we know.ค้นดูท่อทุกท่อ ช่องทุกช่อง ทุกซอกซอยที่เรารู้
It is played in the shadows, in dark alleys and backrooms for hard cash and cheap, ugly women.ที่จะเล่นในเงา, ในตรอกซอกซอยมืดและ backrooms สำหรับเงินสดยาก และราคาถูก, ผู้หญิงน่าเกลียด
Damon, all night long, every single street in town,เดมอน ทุกๆตรอกซอกซอย ตลอดทั้งคืน
Preferably an alleyway, in case we need to get out fast.น่าจะมีตรอกซอกซอยบ้างนะ ไว้เผื่อหลบหนี
Roofs, alleys, balconies.หลังคาตรอกซอกซอยระเบียง.
We carved the bedrock upon which it stands, yet there is not a bridge, an alley, a ditch that carries our name.เราสร้างมันตั้งแต่เริ่มต้น ตั้งแต่ยังไม่มีสะพาน ตรอกซอกซอย คูน้ำ ที่เป็นชื่อของเรา
The people I was trying to climb away from, the beggars in the street, the poor, they were closer to the truth than I ever was.พวกผู้คนที่ข้าพยายามจะไต่หนีไป ขอทานในซอกซอย คนจน
Because...เซื่องซึม โซเซ หรือซอกซอยล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซอกซอย
Back to top