ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซวดเซ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซวดเซ*, -ซวดเซ-

ซวดเซ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซวดเซ (v.) totter See also: stagger Syn. เสียหลัก, ซวนเซ, เซ
ซวดเซ (v.) be unsteady See also: be unstable Syn. ไม่มั่นคง, เสียหลัก, ซวนเซ Ops. มั่นคง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซวดเซ
Back to top