ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ช้างเท้าหลัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ช้างเท้าหลัง*, -ช้างเท้าหลัง-

ช้างเท้าหลัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช้างเท้าหลัง (n.) follower See also: wife Syn. ภรรยา, ผู้ตาม Ops. ช้างเท้าหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was overwhelmed with attention.ฉันเป็นได้แค่ช้างเท้าหลัง
You wanna play in my backyard- คุณอยากจะเป็นช้างเท้าหลังให้ฉัน
The women of our clan are strong and assertive, so the menfolk tend to be more passive.ผู้หญิงตระกูลเราน่ะเข้มแข็งและมีความเชื่อมั่น กลุ่มผู้ชายก็เลยมักจะเป็นช้างเท้าหลัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ช้างเท้าหลัง
Back to top