ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชีไพร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชีไพร*, -ชีไพร-

ชีไพร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชีไพร (n.) hermit See also: recluse Syn. ดาบส, โยคี, ผู้บำเพ็ญพรต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชีไพร
Back to top