ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชำระความ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชำระความ*, -ชำระความ-

ชำระความ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชำระความ (v.) try a case See also: judge, judge a case, rule Syn. พิจารณาคดี, ตัดสินคดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Give me a little bile and revenge-- that's what I appreciate in a man.ชำระความโกรธและ แก้แค้นให้ฉันด้วย-- นั่นคือสิ่งที่ฉันชื่นชม ในการเป็นคน
Proverbs 20:30 tells us blows and wounds cleanse away evil.Proverbs 20: 30 บอกว่า ความฟกช้ำดำเขียว ของบาดแผลก็ชำระความชั่วเสีย
I will see solonius pay for the grievance.ข้าจะไปพบกับโซโลเนียส เพื่อชำระความคับข้องใจ
I personally shall lead a patrol to bring this Osgar to justice.ข้าจะนำกองทหารไปจับตัว เจ้าออสการ์นั่นมาชำระความ
But fail to comply within the hour... and Barbie pays the ultimate price for his crime.แต่ถ้าไม่ทำตาม ภายในหนึ่งชั่วโมง และบาร์บี้ต้องชำระความอย่างสูงสุด สำหรับอาชญากรรมของเขาที่ก่อขึ้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชำระความ
Back to top