ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชายน้ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชายน้ำ*, -ชายน้ำ-

ชายน้ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชายน้ำ (n.) riverside See also: waterside, brink of the water
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Prince of R ed Teaเจ้าชายน้ำชากะเทวดาตัวจิ๋ว
I've also read Prince of Red Tea.ฉันก็อ่านเรื่องเจ้าชายน้ำชา
Nice. Family.[เจ้าชายน้ำแข็งรู้ทุกอย่างจริงๆ]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชายน้ำ
Back to top