ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชาตะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชาตะ*, -ชาตะ-

ชาตะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชาตะ (v.) be born Syn. ชาต, เกิด, กำเนิด Ops. มรณะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was then that I understood my destiny just like Dad said I would.ผมได้เข้าใจถึงชาตะกรรมดังที่พ่อเคยพูดไว้
I knew fate brought us together.ฉันรู้เลยว่าชาตะ นำเรามาเจอกัน
Biology is supposed to be our destiny.ชีววิทยา ควรจะเป็นโชคชาตะของเรา
God damn you, you murdering whore! Isn't that the king I am?ไอ้ชั่วช้า แกมันฆาตรกร ข้าเป็นราชาตะหาก
The I.M.T., the international monkey... interschool multidiscipline tournament.วิชา I.M.T. ... ลิงแห่งชาติ โรงเรียนที่มีการแข่งขันหลากหลายวิชาตะหาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชาตะ
Back to top