ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จุลชีวิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จุลชีวิน*, -จุลชีวิน-

จุลชีวิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุลชีวิน (n.) microbe See also: micro-organism Syn. จุลชีพ, จุลชีวัน, จุลินทรีย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จุลชีวิน
Back to top