ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จุลชีวัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จุลชีวัน*, -จุลชีวัน-

จุลชีวัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุลชีวัน (n.) microbe See also: micro-organism Syn. จุลชีพ, จุลชีวิน, จุลินทรีย์
English-Thai: Nontri Dictionary
microbe(n) เชื้อโรค,จุลินทรีย์,จุลชีวัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จุลชีวัน
Back to top