ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จุดศูนย์กลาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จุดศูนย์กลาง*, -จุดศูนย์กลาง-

จุดศูนย์กลาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุดศูนย์กลาง (n.) center See also: middle point, hub, center Syn. จุดรวม, ใจกลาง, ศูนย์กลาง
จุดศูนย์กลางของความถ่วง (n.) center of gravity
English-Thai: HOPE Dictionary
apothem(แอพ'พะเธม) n. เส้นตั้งฉากจากจุดศูนย์กลางไปยังด้านใดด้านหนึ่งของรูปเหลี่ยมด้านเท่า
decentralise(ดีเซน'ทระไลซ) vt. กระจายอำนาจจากจุดศูนย์กลาง, See also: decentralist n. ดูdecentralize decentraliz (s) ation n. ดูdecentralize
centrifugal forceแรงเหวี่ยงจากจุดศูนย์กลาง
decentralize(ดีเซน'ทระไลซ) vt. กระจายอำนาจจากจุดศูนย์กลาง, See also: decentralist n. ดูdecentralize decentraliz (s) ation n. ดูdecentralize
hub(ฮับ) n. ดุ้มล้อ,จุดศูนย์กลาง,ศูนย์กลาง,แบบโลหะของเครื่องตอกตรา, Syn. pivot,centre,core
radiant(เร'เดียนทฺ) adj. ซึ่งออกจากจุดศูนย์กลาง,ปล่อยแสง,สว่าง,ส่องสว่าง,ส่องสว่าง. n. รังสีที่แผ่ออก, Syn. shining,bright
radiate(เร'ดิเอท) vi. แผ่รังสี,ปล่อยออกมาเหมือนรังสี,ปล่อยออกจากจุดศูนย์กลาง,แวววาวไปด้วย. adj. ออกจากจุดศูนย์กลาง,ซึ่งมีรังสีออกจากจุดสูนย์กลาง, See also: radiability n. radiably,adv., Syn. shine,spread out
radiation(เรดิเอ'เชิน) n. การแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,พลังงานรังสี,สิ่งที่ถูกปล่อยออกจากจุดศูนย์กลาง,กัมมันตภาพรังสี.
secant(ซี'แคนทฺ,-เคินทฺ) n. (เรขาคณิต) เส้นตัด (โดยเฉพาะเส้นตัดเส้นโค้งที่สองจุดหรือมากกว่าสองจุด) , (สามเหลี่ยมมุมฉาก) อัตราส่วนของด้านตรงข้ามมุมฉากกับด้านที่ติดกับมุมที่กำหนดให้,เส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางของวงกลมผ่านเส้นรอบวงไปจดกับเส้นสัมผัสวงกลมเดียวกัน,อัตราส่วนของความยาวเส้นลากดังกล่าวกับเส้นรัศมีของวงกลมนั้น
sector(เซค'เทอะ) n. รูปตัด,รูปตัดที่อยู่ระหว่างเส้นรัศมี2เส้นกับส่วนของเส้นรอบวง,อุปกรณ์คณิตศาสตร์ที่ประกอบด้วยไม้บรรทัด2อันที่ติดกันที่ปลายหนึ่งและมีขีดแบ่งมาตราส่วน vt. แบ่งออกเป็นส่วน ๆ เซ็กเตอร์วิธีการจัดรูปแบบการบันทึกข้อมูลลงบนจานบันทึกนั้น จะต้องมีการกำหนดให้เป็นวง เรียกว่า แทร็ก (track) ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกับลู่วิ่งวนเป็นวงกลม แล้วแบ่งแต่ละแทร็กนี้ออกเป็นส่วน ๆ เรียกว่า "ส่วนวง" หรือที่ยังนิยมเรียกทับศัพท์กันว่า "เซ็กเตอร์" ก็มีมาก แต่ละส่วนวงนี้จะเก็บข้อมูลได้ 1 ระเบียน (record) ไม่ว่าส่วนวงจะกว้างหรือแคบ (ด้านในที่ติดกับจุดศูนย์กลางจะแคบกว่าด้านนอก), See also: sectoral adj., Syn. class,ca
English-Thai: Nontri Dictionary
fulcrum(n) ที่รองคานยกของ,จุดศูนย์กลาง,แกนกลาง,จุดรับน้ำหนัก
hub(n) ดุมล้อรถ,จุดศูนย์กลาง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Centering Pointจุดศูนย์กลาง [การแพทย์]
circleวงกลม, เซตของจุดบนระนาบซึ่งแต่ละจุดอยู่ห่างจากจุดคงที่เป็นระยะทางเท่ากัน  จุดคงที่นี้เรียกว่า จุดศูนย์กลางของวงกลม   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
diameterเส้นผ่านศูนย์กลาง, เส้นผ่าศูนย์กลาง, เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม หมายถึงเส้นที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมและแบ่งวงกลมออกเป็นส่วนโค้ง 2 ส่วนที่เท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ground zeroกราวนด์ซีโร, ตำแหน่งบนผิวดินในแนวดิ่ง ที่อยู่เหนือหรือใต้จุดศูนย์กลางการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์
radiusรัศมี, ส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดศูนย์กลางของวงกลมกับจุดใดจุดหนึ่งบนเส้นรอบวง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
base (n.) จุดศูนย์กลาง
epicenter (n.) จุดศูนย์กลาง See also: จุดที่สำคัญที่สุด Syn. center, focal
hub (n.) จุดศูนย์กลาง See also: จุดรวม (ความสนใจ)
navel (n.) จุดศูนย์กลาง See also: จุดกึ่งกลาง Syn. middle
apothem (n.) เส้นตั้งฉากจากจุดศูนย์กลางไปยังด้านใดด้านหนึ่งของรูปเหลี่ยมด้านเท่า
centripetal (adj.) ที่เคลื่อนที่เข้าหาจุดศูนย์กลาง Ops. centrifugal
concentrate (vt.) ทำให้ตรงไปยังจุดศูนย์กลาง Syn. center, focus
concentrate (vi.) ทำให้ตรงไปยังจุดศูนย์กลาง
extreme (adj.) ที่ห่างที่สุด (โดยเฉพาะจากจุดศูนย์กลาง) Syn. farthest
geocentric (adj.) ซึ่งวัดจากจุดศูนย์กลางของโลก See also: ซึ่งมีโลกเป็นจุดศูนย์กลาง Syn. geocentrical
geocentrical (adj.) ซึ่งวัดจากจุดศูนย์กลางของโลก See also: ซึ่งมีโลกเป็นจุดศูนย์กลาง
geocentrically (adv.) ซึ่งวัดจากจุดศูนย์กลางของโลก See also: ซึ่งมีโลกเป็นจุดศูนย์กลาง
radiate (vi.) กระจายออกจากจุดศูนย์กลาง See also: แผ่จากจุดศูนย์กลาง Syn. spread out
radiate (vt.) ทำให้กระจายออกจากจุดศูนย์กลาง See also: ทำให้แผ่จากจุดศูนย์กลาง
radiate form (phrv.) แผ่ออกไป (จากจุดศูนย์กลาง)
sun-shaped design (n.) ลวดลายที่เป็นแสงกระจายออกจากจุดศูนย์กลาง See also: ลวดลายลำแสงอาทิตย์
sunburst (n.) ลวดลายที่เป็นแสงกระจายออกจากจุดศูนย์กลาง See also: ลวดลายลำแสงอาทิตย์ Syn. sun-shaped design
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your center is filled with conflict, John.จุดศูนย์กลางของเธอ เต็มไปด้วยความวุ่นวาย
Zero point?จุดศูนย์กลางงั้นเหรอ
Where's the epicenter?จุดศูนย์กลางมาจากไหน
Here. I've gone into the center here and attacked the "r" complex discretely.ผมเข้าไปทำลายความซับซ้อนที่จุดศูนย์กลาง
Living here day by day... you think it's the center of the world.ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ วันต่อวัน... เธอคิดว่ามันเป็น จุดศูนย์กลางของโลก.
The atmospheric pressure at the center is 950hPa, the maximum wind speed near the center is 40 meters, and within the parameters 110 kilometers southeast and... 70 kilometers northwest...ความกดอากาศที่จุดศูนย์กลางอยู่ที่ 950hPa ความแรงลม ใกล้จุดศูนย์กลางที่ 40 เมตร และพารามิเตอร์ 110 กิโลเมตร ตะวันออกเฉียงใต้
After leaving the Palace at five, until now... living my life far away at the border, from the center of the world, truthfully I didn't hate it.หลังจากที่ออกจากวังตั้งแต่ผมอายุ 5 ขวบ จนตอนนี้ ผมก็คงจะใช้ชีวิตที่ห่างไกล ที่ที่ไกลออกไป จากจุดศูนย์กลางของโลก จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เกลียดมันนะ
Land accurately at the dead center of the field.ลงจอดที่จุดศูนย์กลางของสนาม.
Because of that woman, landing in the center of the field will be very dangerous.เพราะผู้หญิงนั่น, การลงจอดที่ จุดศูนย์กลางของสนาม จะเป็นอันตรายมาก
I can't stand being the center of attention.ผมไม่ชอบเป็นจุดศูนย์กลางความสนใจ
That your feet... your feet are standing on the very center of the cosmos that holds all things together and pulls them togetherว่าเท้าของเธอ.. เท้าของเธอ มันยืนอยู่บนจุดศูนย์กลางของจักรวาล
Hence forth, in Alexandria only Christian and Jewish worship shall be permitted.ซึ่งยึดให้ทุกอย่างอยู่ด้วยกัน และดึงทุกอย่างเข้ามาอยู่ด้วยกัน ถ้ามันไม่มีจุดศูนย์กลางนี้ จักรวาลก็จะ ไม่มีรูปลักษณ์, ไร้ขอบเขต, ไม่มีรูปร่าง
Carbon is at the centre of it all.คาร์บอนเป็นจุดศูนย์กลางของธาตุทั้งหมด
I thought it would be consistent with the hub of a hypodermic needle.ผมคิดว่ามันจะสอดคล้องกัน กับจุดศูนย์กลางเข็มฉีดยา
The 14-gauge with a round hub and a blunt tip.ขนาด 14 เกจด้วยจุดศูนย์กลางกลมและปลายทื่อ
Anyway, there we are.อย่างไรก็ตาม เราก็ได้ เราขับรถเข้าจุดศูนย์กลางเมือง
Go for the centre of mass.ยิงไปยังจุดศูนย์กลางของร่างกาย
You're just going to use the ship's centripetal force to propel you the distance.คุณแค่ต้ิองใช้แรงเคลื่อนที่เข้าหาจุดศูนย์กลางของยาน เพื่อควบคุมระยะทาง
So the force of gravity up here is not very strong.พื้นผิวของโลก 4,000 ไมล์ห่างจากจุดศูนย์กลาง
And the only thing that frightened one woman was that she might not be the center of attention.และสิ่งเดียวที่จะทำให้ผู้หญิงคนนี้กลัวได้ ก็คือไม่ได้เป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจ
But... but I think you're at the center.แต่... แต่ผมคิดว่าคุณคือจุดศูนย์กลาง
I was drinking a '75 Dom out of a soprano's navel when you called.ฉันกำลังดื่มดอมเปริยงปี 75 จากจุดศูนย์กลางของโซปราโน่ ตอนเธอเรียกน่ะ
I have found my center, that's all.ฉันพบจุดศูนย์กลางของฉันแล้ว ก็เท่านั้นเอง
Using this place as a centre point, we walk around in a circle, about a mile or so in diameter.ใช้ที่นี่เป็นจุดศูนย์กลาง แล้วเราก็เดินเป็นวงกลม รัศมีสักประมาณครึ่งไมล์
Freak lightning strikes on the heels of the fire that burned down the Center for Vibrational Enlightenment earlier today.ตามมาด้วยเพลิง ที่เผาไหม้ ณ จุดศูนย์กลางของ การสั่นคลอนความรู้แจ้งในเช้าตรู่ของวันนี้
From the east about 10 kilometers away there is a Mingyue Mountain. That is the centerpoint.จากทิศตะวันออกห่างไปประมาณ 10 กิโลเมตร คือภูเขามินกยู มันคือจุดศูนย์กลาง
She was the focus of the ritual, and is obviously vital to whatever the Blood Mages are planning.นางเป็นจุดศูนย์กลางของพิธีกรรม, และมันก็มีความสำคัญยิ่งกับอะไรก็ตามที่ผู้ใช้มนตราโลหิตกำลังวางแผนไว้
It's a riff on a centered heptagonal number.เริ่มที่จุดศูนย์กลาง ตัวเลขเจ็ดเหลี่ยม
It's curious, one woman at the center of two serial killers.มันน่าสนใจที่ผู้หญิงคนหนึ่ง เป็นจุดศูนย์กลางของนักฆ่าซ้ำรอยถึงสองคน
Now, the living room is the centerpiece of the Catalina's 4,000-square-foot living area.ตอนนี้ห้องนั่งเล่น เป็นจุดศูนย์กลางของ พื้นที่อยู่อาศัยขนาด4,000ตารางฟุต ของคาทาลิน่า
Can you triangulate the number?ลองหาจุดศูนย์กลางของเบอร์ที่โทรเข้ามาได้ไหม
Why ask me that question? Triangulation is just about my favorite thing to do.ถามแบบนั้นได้ไง การหาจุดศูนย์กลาง
Well, actually, it's about a thousand miles above us in geocentric orbit, where it's pretty much sunny all the time.ที่จริงแล้ว มันอยู่เหนือเรา หลายพันไมล์ ที่วงโคจรจากจุดศูนย์กลางของโลก มันค่อนข้างจะสว่างตลอดเวลาเลยล่ะ
Travel beyond 53 years of zero point, either direction, will result in the temporal wake disintegrating.ข้ามได้ไกลจาก จุดศูนย์กลางไป 53ปี ทั้งอดีตและอนาคต สามารถส่งผลต่อคลื่นประสาทชั่วคราว ให้พังลงได้
You know, normal is just the middle of the mess.รู้ไหม ความธรรมดา คือจุดศูนย์กลางของคนส่วนใหญ่
The goal is to find the center of it.เป้าหมายก็คือหาจุดศูนย์กลางของมัน

จุดศูนย์กลาง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
中央[ちゅうおう, chuuou] Thai: จุดศูนย์กลาง English: center

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จุดศูนย์กลาง
Back to top