ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จิปาถะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จิปาถะ*, -จิปาถะ-

จิปาถะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จิปาถะ (adj.) trivial See also: miscellaneous Syn. สารพัด, ทุกสิ่งทุกอย่าง
English-Thai: HOPE Dictionary
miscellaneous(มิส'ซะเล'เนียส) adj. ต่าง ๆ นานา,หลากหลาย,เบ็ดเตล็ด,จิปาถะ. -, Syn. mingled
miscellany(มิส'ซะเลนี) n. ปกิณกะ,เรื่องเบ็ดเตล็ด,เรื่องจิปาถะ, Syn. medley
omnibus(ออม'นะบัส) n. รถโดยสาร,รถยนต์โดยสาร,รวมบทประพันธ์,หนังสือรวมเรื่องจิปาถะ pl. omnibuses
English-Thai: Nontri Dictionary
ODDS AND odds and ends(n) ของจิปาถะ,ของเล็กๆน้อย,ปกิณกะ,ของเบ็ดเตล็ด
jumble(n) ความยุ่งเหยิง,ความปนเป,ของสัพเพเหระ,ของจิปาถะ
miscellaneous(adj) เบ็ดเตล็ด,ปกิณกะ,จิปาถะ,ต่างๆนานา
miscellany(n) เรื่องปกิณกะ,เรื่องเบ็ดเตล็ด,เรื่องจิปาถะ
sundries(n) ของจิปาถะ,ของกระจุกกระจิก
sundry(adj) กระจุกกระจิก,จิปาถะ,ต่างๆนานา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
odd jobs (n.) งานจิปาถะ
odds and ends (idm.) สิ่งของจิปาถะ See also: สิ่งของกระจุกกระจิก Syn. odds and sods
odds and sods (idm.) สิ่งของจิปาถะ See also: สิ่งของกระจุกกระจิก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All your amenities, fixtures, fittings, washer-dryer... All that stuff.เครื่องบำรุงสุขภาพ ของใช้ส่วนตัว ของใช้จิปาถะ เครื่องซักแห้ง...
Various kinds. Songs. plays...เยอะแยะจิปาถะ ทั้งดนตรี การละเล่น...
Plus 360, plus 1, 3, 7... 737.แล้วนั่นต้องสำรองค่าจิปาถะเข้าไปด้วย อย่างไรก็ตาม
Wonderful. Meaningless pleasantries accomplished.วิเศษ คุยเรื่องจิปาถะไร้สาระเสร็จแล้ว
So I made a few phone calls, I organized the junk drawer and then I fired off an e-mail to the principal about Ms. Rinsky.ฉันเลยโทรหาชาวบ้าน จัดลิ้นชักของจิปาถะ จากนั้น ส่งอีเมลหาครูใหญ่ เรื่องครูรินส์กี้
That's for the week, plus there's a little extra in there for any move-related incidentals.นั่นสำหรับ 1 อาทิตย์ บวกเงินเพิ่มอีกนิดหน่อยในซองนั้น เป็นค่าใช้จ่ายจิปาถะ
Have Garcia check for male maintenance workers, any city employees that might have access to this part of the compound.ลองให้การ์เซียเช็ครายชื่อผู้ชายที่เป็นภารโรงที่นี่ ช่างจิปาถะ ที่สามารถเข้าออกรอบโบสถ์ได้
And I take care to double-check, compare and correct, especially when dealing with discarded odds and ends in cellars.ผมก็ต้องตรวจสอบเปรียบเทียบแก้ไข โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการ กับของจิปาถะที่ถูกทิ้งไว้ในห้องใต้ดิน
You can sing and dance and you kick butt in school and you're all charming and everything,นายร้องได้ เต้นได้ เป็นเด็กเจ๋งในโรงเรียน มีสเน่ห์ อีกจิปาถะ
And imagine how we could get everybody working together if we pushed ourselves to pull off a song with nothing but a water bottle and pencils and a zipper, and who knows what else.ลองนึกภาพดูว่าถ้าเราให้ทุกคนช่วยกันได้ ถ้าเราใช้ตัวเราทำให้เกิดเพลง โดยมีเเค่ขวดน้ำเปล่า ดินสอ ของจิปาถะ
Just, uh, taking care of some odds and ends.ก็แค่ อ่า ดูแลพวกเรื่องจิปาถะหน่ะ
And his fixed costs for his car, his rent and his utilities is $900.แต่รายจ่ายประจำเขาคือผ่อนรถ เช่าบ้าน แล้วค่าจิปาถะก็ 900 เหรียญ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จิปาถะ
Back to top