ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จำหน่ายจ่ายแจก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จำหน่ายจ่ายแจก*, -จำหน่ายจ่ายแจก-

จำหน่ายจ่ายแจก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จำหน่ายจ่ายแจก (v.) distribute See also: divide, share, give Syn. แจก, จ่ายแจก, แจกจ่าย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จำหน่ายจ่ายแจก
Back to top