ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จำนวนจินตภาพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จำนวนจินตภาพ*, -จำนวนจินตภาพ-

จำนวนจินตภาพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จำนวนจินตภาพ (n.) imaginary number
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
imaginary numberจำนวนจินตภาพ, จำนวนเชิงซ้อน a + bi  เมื่อ b ¹ 0 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
imaginary number (n.) จำนวนจินตภาพ See also: จำนวนเชิงซ้อน Syn. imaginary

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จำนวนจินตภาพ
Back to top