ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จำนนต่อเหตุผล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จำนนต่อเหตุผล*, -จำนนต่อเหตุผล-

จำนนต่อเหตุผล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จำนนต่อเหตุผล (v.) yield to superior logic See also: surrender, yield, submit, listen to reason Syn. จำนน, ยอม, ยอมจำนน, ยินยอม Ops. ขัดขืน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จำนนต่อเหตุผล
Back to top