ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จาว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จาว*, -จาว-

จาว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จาว (n.) pulp See also: flesh
จาวมะพร้าว (n.) embryo bud of a coconut tree
English-Thai: HOPE Dictionary
cantonese(แคน'เทินนีส) n. ภาษากวางตุ้ง,ชาวกวางจาว,ชาวกวางตุ้ง,ภาษากวางจาว
java(จาวา, ชวา) 1. ชื่อเกาะชวาของประเทศอินโดนีเซีย 2. เป็นชื่อภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม บริษัท ซัน ไมโครซิสเต็ม เป็นผู้คิดขึ้น เพื่อใช้เกี่ยวกับการส่งออกผลลัพธ์จากการคำนวน ให้กันและกันเพราะอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน มีลักษณะคล้ายกับ ภาษา C++
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Java(ภาษา)จาวา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Java (Computer program language)จาวา (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Jawarski's down!จาวาสกี้ เสร็จไปแล้ว
Jarvis, what's the view from upstairs?จาวิส มองจากข้างบนเป็นไง
Hey, J, give me an IR scan of the room, real quick. The wall to your left.จาวิส อินฟราเรตสแกนห้องนี้ เร็วเลย
Jarvis, put everything we got into the thrusters.จาวิส, เดินหน้าเต็มกำลัง
Jarvis will be suspicious of him too.จาวิสคงสงสัยในตัวเขาเหมือนกัน
Jarvis will sideline you, and he will keep you from ever proving it.จาวิสคงเขี่ยนายทิ้งแน่ เขาจะไม่ให้โอกาสคุณพิสูจน์อะไรอีก
Jarvis, am I closing in?จาวิสนี่... ใกล้ยังเนี่ย
And Jarvis knew I'd come to you for help.จาวิสรู้ ว่าผมจะมาหาคุณเพื่อขอให้ช่วย
Jarvis is behind everything that's happened to your husband, but I have a way to save him.จาวิสอยู่เบื้องหลังสิ่งที่เกิดขึ้นกับสามีคุณ แต่ผมมีทางช่วยสามีคุณ
Jarvis may be responsible for what's happened to the President.จาวิสอาจมีส่วนรับผิดชอบ ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับปธน.
No. Ultron could have assimilated Jarvis.จาวิสเป็นแนวป้องกันแรก
Jarvis knows our morning routine.จาวีส รู้ถึงสิ่งที่เราทำกันเป็นประจำ
My wife said that dejà vu is like God's way of--เมียฉันบอกว่าเดจาวูมันเหมือนกับทางแห่งพระเจ้าของ..
Out of your d.C. Mouth before you short yourself out.เลิกพูดจาวอนทีนเสียที ก่อนที่จะซวย
How far is it to the winery, Jarvis?อีกไกลมั้ย จะถึงโรงหมักไวน์ จาวิส? ประมาณอีก 2ชม. จากที่นี้
Brushing up. Hence, the elocution lessons.หยุดพูดจาวกวนได้แล้ว
Wow, I'm having déjà vu.ว้าว เหมือนเดจาวูเลย
Yeah, I read that déjà vu is fate's way of telling you that you're exactly where you're supposed to be.อืม ผมเคยอ่านเจอว่าเดจาวู เป็นวิถีแห่งโชคชะตา ที่จะบอกคุณว่า จริงๆแล้ว คุณควรจะต้องอยู่ที่ไหน
So she drank a magic potion, and became the dragon that guards Lake Dajawa.ดังนั้นเธอจึงดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ แล้วกลายเป็นมังกรที่คอยดูแลรักษาทะเลสาป ดาจาว
No, no, that was just some kind of weird deja vu.ไม่ๆ มันแค่ บางอย่างที่เหมือนเดจาวูน่ะ
To my attention, vice president jarvis.ให้ผมได้ใส่ใจ ท่านรอง ปธน. จาวิส
Vice President Jarvis, is everything all right?รองปธน. จาวิส ทุกอย่างเรียบร้อยไหมครับ?
Back then was like a deja-vu.แล้วมันก็เหมือนกับ เดจาว
Well, if you've ever experienced what you call a deja vu, then you have the same God-given ability I have.ถ้าหากเธอเคยมีประสบการณ์ที่เรียกว่าเดจาวู และเธอมีพรสวรรค์ที่พระเจ้าประทานให้เหมือนกับฉัน
Sometimes my deja vu's happening in another direction.บางครั้งเดจาวูมันก็เกิดขึ้นเหนือการควบคุม
I got me some bad déjà vu about this.รู้สึกเหมือนเดจาวูเลย
I'll commence the vote to appoint Raymond Jarvis as acting President.ผมจะเริ่มการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งเรย์มอนด์ จาวิส ให้ดำรงตำแหน่งปธน.
I, Raymond Theodore Jarvis...ข้าพเจ้า เรมอนด์ ธีโอดอร์ จาวิส
Shortly thereafter, Vice President Raymond Jarvis was sworn in as acting President of the United States.หลังจากนั้นไม่นาน รองปธน.เรย์มอนด์ จาวิส ได้ปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งปธน.ของสหรัฐ
I know you believe Jarvis poisoned Martinez, but without evidence, we can't act on that knowledge.ผมรู้ ว่าคุณเชื่อว่าจาวิสวางยามาร์ติเนซ แต่ถ้าไม่มีหลักฐาน เราจะยึดติดไม่ได้
If the tox screen comes back positive, we can start to build a case against Jarvis.ถ้าผลตรวจสารพิษมีผลเป็นบวก เราจะเริ่มเปิดคดีสู้กับจาวิส
I know Sophia used Jarvis to poison the President.ผมรู้ว่าโซเฟียใช้จาวิสให้วางยาปธน.
We have to assume she told him to stop you before you could save Martinez.เราคงต้องคิดว่าเธอบอกจาวิสให้หยุดคุณ ก่อนที่คุณจะช่วยมาร์ติเนซ
The only problem is Jarvis probably realizes that too.ปัญหาก็คือจาวิสอาจคิดเรื่องนี้เหมือนกัน
Whatever happens... you can't let Jarvis ascend to the Presidency.ไม่ว่าจะเกิดอะไร... นายจะให้จาวิสรับตำแหน่งประธานาธิบดีไม่ได้
We need to set a meeting with Jarvis and the heads of the Executive Department.เราต้องจัดประชุมกับจาวิส และหัวหน้าฝ่ายบริหารหน่วยงานรัฐบาลกลาง
He thinks Jarvis did something to cause it.เขาคิดว่าจาวิสทำบางอย่าง
There are things the President and I know about Jarvis, about what he's capable of.มีหลายสิ่งที่ท่านปธน.กับผมที่รู้เรื่องจาวิส ว่าเขาทำอะไรได้บ้าง
Jarvis has attempted to eliminate the President.ที่จาวิสพยายามกำจัดปธน.
Once Jarvis is in power, he'll help me.เมื่อจาวิสมีอำนาจ/Nเขาจะช่วยเราเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จาว
Back to top