ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จับอาวุธ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จับอาวุธ*, -จับอาวุธ-

จับอาวุธ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จับอาวุธ (v.) arm Ops. วางอาวุธ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
¶ The Yanks are coming The drums rum-tumming everywhere ¶ It was a patriotic call to arms to fight "the war to end all wars."มีการระดมเลือดรักชาติจับอาวุธ...
Knew where to put his hands on weapons and people who could use them.รู้ว่าควรจะจับอาวุธยังไงเมื่อไหร่... ...และรู้จักใช้คนที่เหมาะสม
Then he put down the plough and took up the sword.เขาเลิกไถนา หันมาจับอาวุธ
And the spy who supposedly intercepted them was hired by you to persuade all of us to invade Alamut!แล้วเรื่องสาย ที่สกัดจับอาวุธ ถูกท่านจ้างมาเพื่อ โน้มน้าวให้พวกเรารุกรานอโลเมท
To submit forever to Roman cruelty... or take up arms and to join us in freedom.จะยอมถูกทารุณโดยพวกโรมันไปตลอดกาล หรือจับอาวุธขึ้นสู้ เข้าร่วมกับเราภายใต้อิสรภาพ
Irathients took up arms, and there was an uprising.พวก อิธาเธียนต์ จับอาวุธขึ้นมาต่อต้าน มีการปะทะกัน ทั้งเมือง
"To arms, citizens, form your battalions, let us march.""จับอาวุธสู้เถิด ประชาชน ระดมกองกำลัง" "มุ่งหน้าประจัน"
You know, giving weapons to heavily medicated teenagers with poor impulse control and anger issues.ให้เด็กที่ต้องคอยกินยา ควบคุมอารมณ์ความโกรธ มาจับอาวุธอย่างนี้น่ะ
It's about time we taught these boys of summer how to fight.มันถึงเวลาที่เราจะสอนเด็กพวกนี้ในจับอาวุธขึ้นต่อสู้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จับอาวุธ
Back to top