ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จับต้นชนปลายไม่ถูก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จับต้นชนปลายไม่ถูก*, -จับต้นชนปลายไม่ถูก-

จับต้นชนปลายไม่ถูก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จับต้นชนปลายไม่ถูก (v.) cannot make head or tail of Syn. วุ่นวาย, ไร้ระเบียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We've already checked out local police records, and no matter how hard we looked we couldn't find any connection with Gavel.จากที่เราได้ตรวจสอบบันทึกของตำรวจพื้นที่, ได้ผลเหมือนเคย จับต้นชนปลายไม่ถูก ไม่พบเลยว่าเขาเกี่ยวข้องกับแกเวล
Who are you with? NSA.พวกเขาจับต้นชนปลายไม่ถูก
Ok, listen. I can't begin to imagine what you must be feeling right now.โอเค ฟังน่ะ ผมอาจ จับต้นชนปลายไม่ถูก
This doesn't make any sense. Why don't I remember you?ฉันจับต้นชนปลายไม่ถูก ทำไมฉันจำนายไม่ได้
I can't make heads or tails about what it is your like.ฉันจับต้นชนปลายไม่ถูกกับสิ่งที่แกชอบ
Has me stumbling in the dark,ทำเอาฉันจับต้นชนปลายไม่ถูกเหมือนกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จับต้นชนปลายไม่ถูก
Back to top