ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จันทรคราส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จันทรคราส*, -จันทรคราส-

จันทรคราส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จันทรคราส (n.) lunar eclipse Syn. จันทรุปราคา, ราหูอมจันทร์
English-Thai: HOPE Dictionary
lunar eclipseจันทรคราส
eclipse(อิคลิพซฺ') n. จันทรคราส (eclipse of the moon) สุริยคราส (eclipse of the sun) ,อุปราคา,ความมัวหมอง,ความมืดมนลง,การบดบังรัศมี. vt. ทำให้เกิดการบดบังรัศมี, Syn. darken,
ecliptic(อิคลิพ'ทิค) adj. เกี่ยวกับจันทรคราสหรือสุริยคราส n. วงกลมที่บดบังรัศมี, See also: ecliptically adv. ดูecliptic
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
lunar eclipseจันทรุปราคา,จันทรคราส, ดู  eclipse of the moon [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ecliptic (adj.) เกี่ยวกับจันทรคราสหรือสุริยคราส See also: เกี่ยวกับการบดบังรัศมี, เกี่ยวกับการกินเป็นวง Syn. orbital
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The moon and the eclipse.ตอนพระจันทร์เต็มดวงและจันทรคราส
So before the eclipse ends, let's get them souls back to where they belong.ถ้างั้น ก่อนที่จันทรคราสจะจบลง ช่วยปลดปล่อยเหล่าวิญญาณกลับสู่ที่ที่มันมาด้วย
So before the eclipse ends, let's get them souls back to where they belong.เพราะฉะนั้นก่อนที่จันทรคราสจะจบลง ปล่อยพวกวิญญาณ อยู่ในที่ของมันเถอะ
But that door only opens in the eclipse, and that's over.แต่ประตูนั่นจะเปิดเฉพาะจันทรคราส และมันเกิดไปแล้ว
We know you're hungry!“จันทรคราสกะทันหัน” เรารู้ว่าคุณหิว
COUNTDOWN TO LUNAR ECLIPSEมานับถอยหลังสู่จันทรคราส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จันทรคราส
Back to top