ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จัตวา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จัตวา*, -จัตวา-

จัตวา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัตวา (adj.) four See also: fourth
จัตวา (n.) the fourth tonal accent in Thai Syn. เสียงจัตวา
English-Thai: HOPE Dictionary
brigadier(บริกกะเดียร์') n. นายพลจัตวา,นายพลจัตวากองทัพบก, See also: brigadiership n.
brigadier generaln. นายพลจัตวากองทัพบก
commodore(คอม'มะดอร์) n. พลเรือจัตวา,นาวาเอกพิเศษ,ผู้บังคับการขบวนเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่,ประธานหรือหัวหน้าสโมสรเล่นเรือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
brigadier general (n.) นายพลจัตวากองทัพบก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That C-U-N-T, yeah, needs to get laid.- พระเจ้า จอ-อิ-มอ-จัตวา จัดให้ไปเลย
Signed, Brigadier General Musgrove,ลงนามจัตวา มัสกโรฟ ทั่วไป
I trust your meeting with Commodore Paris went well.ฉันเชื่อว่าการประชุมของคุณกับ พลเรือจัตวาปารีสไปได้ด้วยดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จัตวา
Back to top