ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จัดกลุ่ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จัดกลุ่ม*, -จัดกลุ่ม-

จัดกลุ่ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัดกลุ่ม (v.) form into groups See also: organize into groups Syn. แบ่งประเภท, จัดหมู่, แบ่งกลุ่ม
English-Thai: HOPE Dictionary
clique(คลิค) n. พวก,คณะ,กลุ่ม,หมู่,ก๊ก,ชมรม vi. จัดกลุ่มขึ้น vt.เข้ากลุ่ม, See also: cliquey,cliquy adj.
turnover(เทิร์น'โอเวอะ) n. การพลิกกลับ,การคว่ำ,การหมุนตัว,ขนมม้วน,เงินที่เก็บได้ทั้งหมด,การหมุนเวียน,การเดินสะพัด,จำนวนซื้อขาย,อัตราการขาย,การเปลี่ยนแปลง,การจัดกลุ่มใหญ่. adj. พลิกกลับได้,คว่ำได้,พับได้
English-Thai: Nontri Dictionary
combination(n) การรวมกัน,การจัดกลุ่ม,พันธมิตร
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cluster analysisการวิเคราะห์จัดกลุ่ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
classify (vt.) จัดกลุ่ม
size (vt.) จัดกลุ่มตามขนาด See also: วัดตามขนาด
sized (adj.) ซึ่งจัดกลุ่มตามขนาด
sizing (adj.) ซึ่งจัดกลุ่มตามขนาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And you found something they didn't?คดีถูกจัดกลุ่มใหม่ รวมเข้าเป็น X-Files จนกระทั่งผม ขุดมันขึ้นมา
We can regroup and make our decision then.เราจะจัดกลุ่มกันใหม่ แล้วตัดสินใจกันอีกครั้งที่นั่น
They categorize girls into two groups-- projects and victims.พวกนั้นจะจัดกลุ่มผู้หญิงออกเป็น 2 กลุ่ม โปรเจคกับเหยื่อ
It appears as though he clusters his victims into men,then women,and then back to men again.ดูเหมือนเขาจัดกลุ่มเหยื่อผู้ชาย แล้วผู้หญิง แล้วกลับมาผู้ชายอีก
Oh, they test the kids and they place them in groups according to their level.อ้อ.. พวกเขาทดสอบเด็กๆ แล้วจัดกลุ่มตามระดับขั้น
It's kind of like high school but with money.เหมือนการจัดกลุ่มในโรงเรียน แต่แบ่งแยกด้วยฐานะการเงิน
He was trying to take down the Red Circle Triad.เขาพยายามจะกำจัดกลุ่มเรดเซอร์เคิลไทรแอด
Maybe media relations, but nothing classified.อาจจะเป็นบัตรสื่อมวลชน แต่ไม่มีการจัดกลุ่มผู้เยี่ยมชมอยู่แล้ว
I shall deal with Yeogu firsthand, but I need your help to exterminate the entire Jin clan.ข้าจะจัดการกับโยกูก่อนเพื่อนเลย แต่ข้าต้องการความช่วยเหลือของท่าน เพื่อกำจัดกลุ่มจินทั้งหมเ
Usually, at this point, the reality show would go to commercial, then we would take a five minute break to regroup and get touch-ups done on our makeup.เป็นประจำ ณ จุดนี้ เรียลลิตี้โชว์ควรจะ เป็นไปทางค้าขาย แล้วเราจะ มี5นาทีเพื่อเบรค แล้วจัดกลุ่มใหม่ และจับups แล้วจัดการแต่งหน้าต่อ
Tim organized the volunteer search parties.ทิม จัดกลุ่มอาสา ออกตามหา
Sometimes you got to get off the grid, you know, regroup, put things in perspective.บางครั้งเราต้องออกจากความจำเจ จัดกลุ่มใหม่ พิจารณาภาพรวม
Helping them replenish their packs, letting them regroup.ช่วยให้พวกเขาเติมเต็มแพ็คของ พวกเขาปล่อยให้พวกเขาจัดกลุ่มใหม่
I run this group for ghosts, meet once a week.ฉันจัดกลุ่มนี้เพื่อผี พบกันอาทิตย์ละครั้ง
What happened to pressing pause and regrouping?เกิดอะไรขึ้นกับการกดหยุด และจัดกลุ่มใหม่
You two get a small group and scout this prison.พวกนาย 2 คนจัดกลุ่มเล็กๆ ออกไปสอดแนมคุกนี่ซะ
Yeah, they'd come in here periodically but it was always in a group setting.พวกเขาเข้ามาที่นี่เป็นบางครั้ง ต่อเมื่อต้องการ จะมีการ จัดกลุ่มอะไรพวกนั้น
And the different typology means they weren't surrogates for anyone.และการจัดกลุ่มที่ต่างกันหมายถึง พวกเขาไม่ได้เป็นตัวแทนของใครคนอื่น
Fall back and re-form upon higher advantage!Retreat และจัดกลุ่มใหม่ ที่ระดับความสูงที่สูงขึ้น!
Can't we get rid of the whole Social Care Group?เรากำจัดกลุ่มเด็กทุนสวัสดิการ ให้หมดไม่ได้เหรอ
All S.H.I.E.L.D. agents regroup at Rally Point Delta.ทั้งหมดตัวแทน SHIELD จัดกลุ่มใหม่ที่ชุมนุมจุดเดลต้า
I can understand if you want to stand down and regroup. It's up to you.ฉันสามารถเข้าใจถ้าคุณต้องการ ที่จะยืนลงและจัดกลุ่มใหม่ มันขึ้นอยู่กับคุณ
Listen, a few of us are putting together a study group.คืองี้ ผมกับเพื่อนๆจัดกลุ่มติว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จัดกลุ่ม
Back to top