ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จะกละจะกลาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จะกละจะกลาม*, -จะกละจะกลาม-

จะกละจะกลาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จะกละจะกลาม (adv.) greedily See also: voraciously, avariciously Syn. ตระกลาม
จะกละจะกลาม (adv.) greedily See also: voraciously Syn. ตะกละ, ตะกละตะกราม
จะกละจะกลาม (adv.) greedily See also: voraciously, ravenously Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม, มูมมาม
จะกละจะกลาม (adj.) gluttonous See also: greedy, voracious, ravenous Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม
จะกละจะกลาม (adj.) gluttonous See also: greedy, voracious, ravenous Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม
จะกละจะกลาม (adv.) greedily See also: voraciously, ravenously Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม, มูมมาม
จะกละจะกลาม (v.) be greedy See also: be gluttonous, be voracious, be insatiable Syn. ตะกละ, ตะกลาม, ตะกละตะกลาม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จะกละจะกลาม
Back to top