ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จอมนักปราชญ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จอมนักปราชญ์*, -จอมนักปราชญ์-

จอมนักปราชญ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จอมนักปราชญ์ (n.) sage See also: great sage, Buddha Syn. พระพุทธเจ้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จอมนักปราชญ์
Back to top