ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จวนตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จวนตัว*, -จวนตัว-

จวนตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จวนตัว (v.) be cornered See also: be at bay Syn. คับขัน
English-Thai: HOPE Dictionary
imminence(อิม'มะเนินซฺ) n. ความจวนตัว,ความฉุกเฉิน,ความใกล้อันตราย,สิ่งที่ใกล้เข้ามา,อันตรายที่ใกล้เข้ามา
imminent(อิม'มะเนินทฺ) adj. จวนตัว,ฉุกเฉิน,ใกล้เข้ามา,ใกล้อันตราย,ฉุกละหุก., See also: imminently adv. imminentness n., Syn. impending
English-Thai: Nontri Dictionary
imminent(adj) จวนแจ,จวนตัว,ใกล้,ฉุกละหุก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, I guess it is pretty short notice.สงสัยคงเพราะฉันบอกเธอจวนตัวไปหน่อย
And push come to shove,you be ready to testify that judge walked into a door or something.และถ้าจวนตัวจริง เธอต้องพร้อมจะให้การว่า ผู้พิพากษาเดินชนประตูเอง
I could do that but I don't have time!ข้าทำได้นะ แต่มันจวนตัวหนะ
For all the time you spend here, you'd think we wouldn't have to cram so much.ที่เราต้องมาเร่งอ่านหนังสือ ในช่วงจวนตัวแบบนี้
Yeah, desperate times call for desperate measures.ใช่ เวลาที่จวนตัวมักจะเรียกหาวิธีที่รุนแรงน่ะ
More immediately, it means that Aiden is running out of time.ยิ่งกว่านั้น หมายความว่าเอเด็นจวนตัวซะแล้ว
Don't wait too long for calling in backup.ถ้ารอจนจวนตัวถึงจะเรียกกำลังเสริมละ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จวนตัว
Back to top