ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จริยธรรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จริยธรรม*, -จริยธรรม-

จริยธรรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จริยธรรม (n.) morality See also: ethical behaviour, ethical behavior, goodness Syn. ศีลธรรม, กฎศีลธรรม
English-Thai: HOPE Dictionary
ethic(เอธ'ธิค) n. หลักจริยธรรม. -adj ดู ethical
ethical(เอธ'ธิเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) หลักจริยธรรม,ศีลธรรม,ยาที่ขายโดยใบสั่งแพทย์เท่านั้น., See also: ethicalness n. ดูethical ethicality n. ดูethical, Syn. moral ###A. immoral
ethics(เอธ'ธิคซฺ) n. จริยศาสตร์,จริยธรรม,วิชาศีลธรรม,ธรรมะ., See also: ethician n. ดูthics ethician n. ดูthics ethicist n. ดูthics
virtuous(เวอ'ชุเอิส) adj. เกี่ยวกับหลักศีลธรรมและจริยธรรม,เที่ยงตรง,ถูกต้อง,บริสุทธิ์,สามารถทำให้เกิดผลได้., See also: virtuously adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
ethical(adj) มีจรรยา,ตามหลักจริยธรรม,เกี่ยวกับศีลธรรม
ethics(n) จรรยา,จริยธรรม,ธรรมะ,ศีลธรรม,จริยศาสตร์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ethicsจริยธรรม, จริยศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
socialist ethicsจริยธรรมสังคมนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
moralsหลักจริยธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compromise (Ethics)การประนีประนอม (จริยธรรม) [TU Subject Heading]
oocyteoocyte, เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไข่ (egg) ซึ่งหมายถึงเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิง [ชีวจริยธรรม]
ovum banksovum banks, ธนาคารไข่ [ชีวจริยธรรม]
prospectiveprospective, การวิเคราะห์เนื้อเยื่อ/เลือดที่ยังไม่มีการเก็บไว้ (analysis of tissues yet-to-be-collected) [ชีวจริยธรรม]
retrospectiveretrospective, การวิเคราะห์เนื้อเยื่อที่มีเก็บไว้อยู่แล้ว (analysis of already collected/existing tissues) [ชีวจริยธรรม]
stem cellstem cell, สเต็มเซลล์ หรือ เซลล์ต้นตอ หรือ เซลล์ต้นกำเนิด เป็นชื่อเรียกของเซลล์ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาไปเป็นเซลล์อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย [ชีวจริยธรรม]
zygotezygote, ไข่ที่ได้รับการผสมกับอสุจิ หรือคือไข่ที่ได้รับการผสมกับอสุจิ หรือตัวอ่อนที่มีเซลล์เพียงเซลล์เดียวหลังการปฏิสนธิ [ชีวจริยธรรม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, moral fiber. Well, that's...อ๋อ จริยธรรม ดีแล้วๆ
There's nothing more boring than a sense of morality, Humphrey.ไม่มีอะไรน่าเบื่อไปกว่าศีลธรรม จริยธรรม ฮัมฟรีย์
Although One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish might be surprisingly applicable.รู้ไหม มีนักปรัชญาชาวเยอรมัน Friedrich Nietzsche เชื่อว่า จริยธรรม คือ
We need to take what's good about Batman and marry it to actual laws and proper ethics and accountability.เราต้องการสิ่งที่ดีของแบทแมน เอามาผนวกกับกฎหมายจริง จริยธรรม และอำนาจหน้าที่
His personal ethics...จริยธรรมของเขามัน...
This conscience of yours, you will outgrow it.จริยธรรมของเธอ อีกหน่อยก็ผ่านพ้นไปเอง
...that you are unfit guardians and he should be removed to a suitable place for his moral and educational upbringing....ว่าคุณไม่ใช่ผู้ปกครองทีเหมาะสม และเขาต้องถูกส่งไปยัง ที่ๆ เหมาะสมสำหรับการอบรม จริยธรรมและเพื่อการศึกษา
It's funny that I've taught in a business school for as long as I have without ever having been asked so pointedly to say what I think a corporation is.บรรษัทคืออะไร? เรื่องตลกก็คือ ผมสอนในวิทยาลัยธุรกิจนี้มานมนาน (โจ บาดารัคโค ศาสตราจารย์วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ วิทยาลัยธุรกิจฮาร์วาร์ด) แต่ไม่เคยถูกตั้งคำถามจัง ๆ อย่างนี้เลยว่า
If the dominant institution of our time has been created in the image of a psychopath who bears moral responsibility for its actions?ถ้าสถาบันสำคัญในยุคของเราถูกสร้างขึ้น ให้มีอาการของคนไข้โรคจิต ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบทางจริยธรรมต่อการกระทำของมัน?
It's for the student who best demonstrates moral fiber.เขาให้เพื่ออะไร คือ เขาให้สำหรับนักเรียนที่มีความเด่นทางด้านจริยธรรมหน่ะครับ
It's for moral fiber.มันสำหรับ... ความมีจริยธรรมครับ
So, what is moral fiber?แล้ว ความมีจริยธรรม มันคืออะไร?
Now I think that moral fiber's about finding that one thing you really care about.ตอนนี้ ผมคิดว่าความมีจริยธรรมนั้นเกี่ยวกับ... . ...การค้นพบสิ่งสำคัญ ที่เป็นห่วงเป็นใย
That's what moral fiber's all about.นั่นแหละคือทั้งหมดของความมีจริยธรรม
But Einstein said that ethics are an exclusive human concern without any superhuman authority behind it.แต่ไอสตน์บอกว่าจริยธรรมเป็นเรื่องเฉพาะของมนุษย์เท่านั้น โดยที่ไม่มีพลังเหนือมนุษย์กำกับอยู่เบื้องหลัง
How are we to decide what falls within the range of ethical behaviour and what...เราจะตัดสินยังไงว่าอะไรที่อยู่ในขอบข่ายของจริยธรรม และอะไร...
If we allow that to happen, it is deeply unethical.ถ้าเราอนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้น มันก็จะเป็นความไม่มีจริยธรรมอย่างที่สุด
Yet through poor moral decisions you've used these advantages to selfishly further only yourselves at the expense of others.อย่างไรก็ดี จากการตัดสินใจที่ขาดจริยธรรม... ...คุณก็ใช้ข้อได้เปรียบนั้นอย่างเห็นแก่ตัว ทำแต่เพื่อตัวพวกคุณเอง ทำให้คนอื่นต้องสูญเสีย
Miguel's been playing fast and loose for a long time with legal ethics.มิเกลเล่นเกมเร็ว และหาช่องโหว่มานานแล้ว กับจริยธรรมกฎหมาย
Do you have some ethical problemคุณมีปัญหาด้านจริยธรรมกับสิ่งที่ฉันทำ
This is about, uh, professionalism... ethics.นี่มันเรื่องของมืออาชีพ เรื่องจริยธรรม
If it's about ethics, I should kill you right now.ถ้าเป็นเรื่องจริยธรรมนะ ฉันก็ควรจะฆ่าแกซะตอนนี้เลย
Well,this isn't about ethics. It's about trust.อืม นี่มันไม่เกี่ยวกับจริยธรรม มันเกี่ยวกับการไว้วางใจ
I'm sure you're aware that, uh, that kind of request is highly unethical.ฉันแน่ใจว่าคุณรู้แล้วว่าการเรียกร้องนี้เป็นเรื่องผิดจริยธรรม
Ellen parsons... is alive and well.ผมดูแล้วเรื่องคำร้องต่อศาลนี่\ เป็นเรื่องข้อจำกัดของจริยธรรม ชัดเจนและง่าย สิ่งเดียวที่ชัดเจนและง่ายในคดีนี้คือ ลูกความของคุณทุจริต
He taught it rules, but it's got no ethics.เขาสอนกฎให้มัน แต่ไม่สอนเรื่องจริยธรรม
You asked me to teach him ethics, morals, and rules.คุณอยากให้ฉันสอนจริยธรรม คติธรรม และกฎระเบียบ ให้เขา
Senator Glenway will be facing ethics charges.วุฒิสมาชิกเกลเวย์ จะูถูกตั้งข้อหาด้านจริยธรรม
Ok, Let's just ignore the whole ethical dilemma, 'cause that's just too, too big.โอเค แค่เพิกเฉยกับจริยธรรมบ้าง เพราะนั่นมันมากเกินไป
Obitiatry, stan.ด็อกเตอร์แจ๊ค เควอร์เกี้ยน ชีวจริยธรรมและมรณกรรม
The whole question of death and dying Involves the most profound and complex ethical questionsคำถามทั้งหมดเรื่องความตายและภาวะใกล้ตาย เกี่ยวพันกับคำถามด้านจริยธรรม...
Now sometimes I'm asked, ifthis commitment to ethical behavior affects the bottom line.บางครั้งผมก็ถูกถาม ถึงเรื่องจริยธรรมที่มีผล ต่อคนระดับล่าง
There's a code of ethics and an honor code and he violated them both.เขาละเมิดทั้งระเบียบทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ
You enter into a code of ethics with the university, not with each other.ระเบียบทางจริยธรรมและจรรยาบรรณไว้สำหรับมหาลัย ไม่ใช่นักศึกษาคนอื่น
That feeling running through your body is fear, the fear of not knowing if you have what it takes to survive.ก่อนหน้าคุณ ทนายของเขา คนที่สาบานในจริยธรรม
Play it. Hello, Gibson.อีกครั้งที่เราอยู่ในทางแยกแห่งจริยธรรม
Is one of them ethics?หนึ่งในนั้นมีจริยธรรมด้วยป่าว
Children are still forming their sense of ethics at this age.เด็กๆยังคงสร้างความรู้สึกตามจริยธรรมที่วัยนี้
Wendell does seems to live by a very strong sense of morality and ethics.เวนเดลดูเหมือนใช้ชีวิต โดยยึดหลักศิลธรรมและจริยธรรมมาก
It's against the Hippocratic Oath.มันผิดจริยธรรมทางการแพทย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จริยธรรม
Back to top