ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จมูกไว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จมูกไว*, -จมูกไว-

จมูกไว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จมูกไว (adj.) quick to know Ops. จมูกช้า
English-Thai: HOPE Dictionary
sharp-nosedadj. จมูกไว,ได้กลิ่นเร็ว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sharp-nosed (adj.) จมูกไว See also: ได้กลิ่นเร็ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I swear that woman's got a sex radar.แม่คุณน่ะ จมูกไวยังกับติดเรด้าร์
Then you block the nose, open the mouth and you blow.แล้วก็บีบจมูกไว้ เปิดปากออก แล้วก็เป่าลม
Kurt, I'm a girl who knows her solvents, and your breath smells like rubbing alcohol. Oh, Bambi.เคิร์ท ฉันเป็นคนจมูกไวนะ ลมหายใจเธอมีกลิ่นแอลกอฮอล์ โถ..
I left the nose in the kiln.โอ้! ผมลืมจมูกไว้ในเตาเผา
A couple of feelers, but no one knows where it is.ก็มีคนจมูกไวสองคน แต่ยังไม่มีใครรู้หรอกค่ะ
Yeah, I may not have your sensitive nose, but I think I would have smelled that one.ใช่ ฉันอาจจะไม่ได้มีจมูกไวเหมือนคุณ แต่ฉันคิดว่า ฉันได้กลิ่นอะไรสักอย่าง
He is great at smelling money. Like a ghost.เขาจมูกไวเรื่องเงินอยู่แล้ว เหมือนผีดูดเลือด
Will you hold your nose, please?คุณช่วยปิดจมูกไว้ด้วยนะ
She has a highly developed sense of smell.เธอเป็นพวกจมูกไวต่อกลิ่น
I was part bloodhound.ผมจมูกไวยังกับหมาบลัดฮาวน์
And why is he picking his nose? (MUFFLED SPEECH) He says, "it's a long story."แล้วทำไมเขาต้อง จิ้มรูจมูกไว้ด้วย? เขาบอกว่า"เรื่องมันยาว"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จมูกไว
Back to top