ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จมูกวัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จมูกวัว*, -จมูกวัว-

จมูกวัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จมูกวัว (n.) pipe See also: nozzle
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Smelly priest, ox's nose, smelly smelly.นักพรตเหม็น, จมูกวัว, เหม็น เหม็น.
Who's the nozzle talking to Riley?ไอ้จมูกวัวที่กำลังคุยกับไรลี่ย์ เป็นใคร?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จมูกวัว
Back to top