ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จนกระทั่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จนกระทั่ง*, -จนกระทั่ง-

จนกระทั่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จนกระทั่ง (conj.) until See also: till Syn. ตราบเท่า, ถึงที่สุด, จนถึง, กระทั่ง
จนกระทั่งบัดนี้ (conj.) heretofore See also: up to now, until now, up until now Syn. จนเดี๋ยวนี้, จนกระทั่งเดี๋ยวนี้, จนกระทั่งปัจจุบันนี้
จนกระทั่งปัจจุบันนี้ (conj.) heretofore See also: up to now, until now, up until now Syn. จนเดี๋ยวนี้, จนกระทั่งเดี๋ยวนี้
จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ (conj.) heretofore See also: up to now, until now, up until now Syn. จนเดี๋ยวนี้, จนกระทั่งปัจจุบันนี้
English-Thai: HOPE Dictionary
bank switchingการสลับชิปไปมาหมายถึง การสลับไปมาของการใช้ชิปในหน่วยความจำเดิมที่ติดมากับเครื่อง กับหน่วยความจำที่เพิ่มภายหลัง ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งทำให้รู้สึกเสมือนว่า หน่วยความจำทั้งสองนั้นเป็นหน่วยความจำเดียวกัน เช่น บริษัทไอบีเอ็มผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ออกมาขายในตลาดโดยมีหน่วยความจำติดมาภายในตัวเครื่องเพียง 640 เคไบต์ แต่เรานำไปเพิ่มหน่วยความจำเป็นถึง 16 เมกกะไบต์ การที่จะทำให้หน่วยความจำเดิมกับหน่วยความจำที่เพิ่มมาใหม่ทำงานสลับกันไปมาได้ ก็จะต้องอาศัยการสลับชิปไปมานี้ อย่างไรก็ตาม หากเราเป็นเพียงผู้ใช้เครื่อง (user) ก็ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องนี้เท่าไรนัก เป็นหน้าที่ของช่างฝ่ายเทคนิคที่จะต้องติดตั้งหรือจัดการทำให้
hitherto(ฮิธ'เธอะท) adv. จนกระทั้งเดี๋ยวนี้,จนบัดนี้, Syn. until now
instruction timeเวลาทำคำสั่งเครื่องหมายถึงช่วงเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามคำสั่ง ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งดำเนินการแล้วเสร็จ หรือได้รับคำตอบที่ต้องการจากชุดคำสั่งหนึ่ง ๆ โดยปกติ การทำงานของคอมพิวเตอร์จะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ1. ช่วงการแปล (compilation time) 2. ช่วงการกระทำการ (execution time) มีความหมายเหมือน execution time
so(โซ) adv. ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นนี้,ฉันนั้น,อย่างนั้น,อย่างยิ่ง,จริง ๆ ,มากยิ่ง,โดยแน่แท้,เหตุฉะนั้น,เหตุฉะนี้,แล้วทำไม. conj. ดังนั้น,ถ้า,ถ้าเช่นนั้น,โดยมีเงื่อนไขว่า,เพียงแต่,ขอให้ pron. ดังนั้น,เช่นนั้น,จนกระทั่ง,จนถึงกับ,ในราว,ราว ๆ นั้น,ประมาณ interj. คำอุทาน,เมินเฉย
still(สทิล) adj. ยังคง,สงบ,สงัด,ปราศจากเสียง,ปราศจากสิ่งรบกวน,นิ่ง,ไม่ไหล,ไม่มีฟอง,เกี่ยวกับภาพนิ่ง n. ความเงียบ,ความเงียบสงบ,ภาพนิ่ง,ภาพเดี่ยว,เครื่องกลั่น,โรงกลั่น adv. ในขณะนี้,บัดนี้,จนกระทั่งขณะนี้,แม้กระนั้น,ยังคง,คง,ยัง,แน่นิ่ง,เงียบสงัด,ยืนหยัด,ตลอดเวลา
to(ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน
until(อันทิล') conj.,prep. จนกว่า,จนกระทั่ง,จนถึง,เกือบจะ. -prep. จนกระทั่ง,เกือบจะ,ก่อน
unto(อัน'ทู) prep. แก่,จนกว่า,จนกระทั่ง,จนถึง
English-Thai: Nontri Dictionary
hitherto(adv) มาจนบัดนี้,ก่อนนี้,จนกระทั่งบัดนี้
insomuch(adv) จนกระทั่งว่า,ดังนั้น,ตราบเท่าที่,ถึงขั้นนี้
into(pre) ใน,ตรงไป,เข้าไปใน,จนกระทั่ง,กลายเป็น
till(con) จนกระทั่ง,จนกว่า,จนถึง,ตราบเท่า
until(con) จนกระทั่ง,จนกว่า,จนถึง,เกือบถึง
unto(pre) จนถึง,จนกระทั่ง,จนกว่า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gamma rayรังสีแกมมารังสีที่มีอำนาจการทะลุทะลวงสูง ส่งผ่านไปได้ในอากาศเป็นระยะทางไกลไชทะลุของบางอย่างได้ เช่น กระดาษ แผ่นพลาสติก แผ่นโลหะบางๆ ต้องใช้กำแพงคอนกรีตจึงจะกั้นไว้ได้ เช่น 60Co รังสี gamma เป็นอันตรายต่อร่างกายมาก เพราะไชผ่านเข้าไปได้ลึก และทำให้โมเลกุลที่มันตกกระทบกลายเป็น ion เป็นเหตุให้เคมีของโมเลกุลเปลี่ยนไป หรือเซลล์ตาย และยังผลกระทบต่อไปจนกระทั่งอวัยวะถูกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Neutralization การสะเทิน การทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีของกรดหรือด่าง กับสารละลายที่มีสมบัติตรงกันข้าม จนกระทั่งความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนในสารละลายเกิดความ สมดุลหรือมีปริมาณเกือบเท่ากัน [สิ่งแวดล้อม]
Next Generation Networkเทคโนโลยีโครงข่ายสื่อสารที่มีการรับส่งข้อมูลในลักษณะ Packet-Based ที่อยู่ในรูปแบบของ IP เป็นหลัก NGN หรือ Next Generation Network เป็นเทคโนโลยีโครงข่ายสื่อสารที่มีการรับส่งข้อมูลในลักษณะ Packet-Based ที่อยู่ในรูปแบบของ IP เป็นหลัก โดย NGN จะช่วยผสานการทำงานต่างๆ ไว้ในเครือข่ายเดียวกันและแม้จะมีการใช้โพรโตคอลต่างชนิดกันก็ยังสามารถสื่อสารกันได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงในระดับสถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย โดยโครงข่าย NGN จะสามารถรองรับ Application ในลักษณะที่เป็นข้อมูลซึ่งมีความจุสูง เช่น มัลติมีเดียได้ในขณะที่ข้อมูลด้านเสียงก็จะถูกส่งผ่านในรูปของ Packets ไปพร้อมกับข้อมูลเช่นเดียวกัน ซึ่งในอนาคต NGN จะเข้ามาทดแทนระบบโครงข่ายเดิมอย่าง TDM (PSTN/PLMN) ซึ่งปัจจุบันค่อยๆ ลดบทบาททีละน้อย จนกระทั่งโครงข่ายเปลี่ยนเป็น NGN โดยสมบูรณ์
Optionsตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายทรัพย์สินตราสารที่กำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือที่จะซื้อทรัพย์สินจากหรือขายทรัพย์สินให้ผู้ออกตราสารนั้น ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ เช่น ประเภทและคุณภาพทรัพย์สิน จำนวน ราคา วันหมดอายุของตราสารและกำหนดเวลาให้ใช้สิทธิได้ หากเป็นตราสารที่ให้สิทธิผู้ถือซื้อทรัพย์สินจะเรียกว่า ตราสารสิทธิเรียกซื้อทรัพย์สิน (call options) ถ้าเป็นตราสารที่ให้สิทธิผู้ถือขายทรัพย์สินจะเรียกว่าตราสารสิทธิให้ขายทรัพย์สิน (put options) สิ่งที่นำมากำหนดให้สิทธิซื้อหรือขายอาจจะเป็นหุ้นสามัญ ดัชนีราคาหุ้น พันธบัตรรัฐบาล เงินตราต่างประเทศ หรือสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ข้าวโพด ทองคำ เป็นต้น ผู้ถือ (หรือผู้ซื้อ) options มีสิทธิเลือกที่จะใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิตาม options ก็ได้ แต่ผู้ขาย options มีพันธะจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขใน options หากว่าผู้ถือขอใช้สิทธิ ถ้าผู้ถือไม่ใช้สิทธิจนกระทั่ง options นั้นหมดอายุ options นั้นจะไม่มีผลผูกพันต่อผู้ขายอีกต่อไป [ตลาดทุน]
Sessionรอบการซื้อขายช่วงเวลานับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์เปิดให้มีการซื้อขายจนกระทั่งหยุดการซื้อขาย 1 รอบ ในปัจจุบันนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้มีการซื้อขาย 2 รอบใน 1 วัน คือ รอบการซื้อขายช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 12.30 น. และรอบการซื้อขายช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา14.30 น. - 16.30 น. [ตลาดทุน]
Parchmentแผ่นหนังสัตว์แผ่นหนังสัตว์ (Parchment) อาจเป็นหนังแกะแพะหรือลูกวัว สำหรับใช้ในการเย็บเล่มและการเขียนหรือการวาดภาพ แผ่นหนังสัตว์นี้ถูกนำมาใช้ในยุโรปประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 2 นอกเหนือจากการใช้กระดาษปาปิรุสซึ่งนำเข้าจากอียิปต์ ที่มีราคาสูงขึ้นและเกิดการขาดแคลนอันมีสาเหตุมาจากต้นกกที่ใช้ทำกระดาษมีจำกัด แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตจะสูงกว่า แต่แผ่นหนังสัตว์มีความทนทานมากกว่ากระดาษปาปิรัส จนกระทั่งถึงคริสต์ศตวรรษที่ 12 การใช้แผ่นหนังสัตว์ในการเขียนจึงเริ่มมีน้อยลง เนื่องจากเริ่มมีการประดิษฐ์เครื่องพิมพ์และทำให้กระดาษได้รับความนิยมในเวลาต่อมา เรื่องที่บันทึกไว้บนแผ่นหนังสัตว์ มีการเก็บเป็นม้วนเช่นเดียวกับกระดาษปาปิรุส เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pending (prep.) จนกระทั่ง See also: จนกว่า Syn. till, until
till (conj.) จนกระทั่ง See also: จนกว่า, กระทั่ง, จนถึง Syn. until
till (prep.) จนกระทั่ง See also: จนกว่า, กระทั่ง, จนถึง Syn. until
until (conj.) จนกระทั่ง See also: กระทั่ง, จนถึง, จนกว่า Syn. till
until (prep.) จนกระทั่ง See also: กระทั่ง, จนถึง, จนกว่า Syn. till
unto (prep.) จนกระทั่ง See also: จนถึง, ถึง Syn. until, till
as yet (idm.) จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ See also: จนบัดนี้, ตอนนี้, จนถึงตอนนี้
heretofore (adv.) จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ See also: จนบัดนี้ Syn. so far, yet
hitherto (adv.) จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ See also: จนบัดนี้ Syn. heretofore, so far, yet
keep for (phrv.) เก็บไว้ใช้จนกระทั่ง See also: เก็บไว้จนกว่า Syn. hold for, reserve for, save for
keep till (phrv.) คอยจนกระทั่ง
keep until (phrv.) คอยจนกระทั่ง
through (prep.) ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึง
yet (adv.) ตราบจนกระทั่งบัดนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've never spoken or written of it until just now.ผมไม่เคยพูดหรือเขียนเกี่ยวกับมัน จนกระทั่ง ตอนนี้
Unfortunately, she kept her illness from me until all I could do was mourn her.โชคไม่ดี, ที่เธอเก็บอาการป่วย ไม่ให้พ่อเห็น จนกระทั่ง สิ่งเดียวที่พ่อทำได้ คือเศร้าโศกถึงเธอ.
He must have called... the magazine 100 times... till finally somebody at the magazine... took pity on him and gave him her number.เขาต้องโทรไปหาที่นิตยสารเป็นร้อยครั้ง จนกระทั่ง ใครบางคนที่นิตยสาร สงสารเขาจนต้องเบอร์ให้เบอร์เธอกับเขา
But by some magic that I don't know, some managed to escape and make their way back, staying off the trail, until they found their mountains again.แต่อาจจะเป็นเวทมนตร์อะไร ก็ไม่รู้ บางคนก็สามารถหนีออกไปได้ และกลับไปที่เดิม พยายามอยู่นอกเส้นทาง จนกระทั้ง พวกเขาเจอภูเขาอีกครั้ง
Ran a freak show 'til they outlawed them most places.จัดแสดงของประหลาด จนกระทั่ง มีกฎหมายห้ามแสดงในหลายๆ ที่
I truly believed that, until yesteday that is,ผมเชื่ออย่างงั้นจริง ๆ จนกระทั่ง เมื่อวานนี้
Yes... everyone has fun playing games right up until the moment...ใช่แล้ว เวลาที่ทุกคนเล่นเกม ก็ล้วนมีความสุข จนกระทั้ง ถึงเวลาที่
I'm gonna wait until your brother's gotten rid of all the formula.ฉันจะรอ จนกระทั่ง น้องของนาย กำจัดสูตร พวกนั้นได้หมด
And tore at me in ways that you until there was nothing left.และฉีกเนื้อฉัน แบบที่นาย... . จนกระทั่ง ไม่มีอะไรเหลือ
We don't know that it'll work out even if Teacher Jung Myung Hwan were to come.ผมก็ไม่เห็นทางว่ามันจะเป็นไปได้ จนกระทั่ง อาจารย์จุงมุงวานมา
And was continuously occupied for 600 years until it was apparently abandoned in 2500 B.C.และครอบครองต่อเนื่องนานถึง 600 ปั จนกระทั่ง มันถูกทิ้งไป เมื่อ 2500 ปีก่อน คริสศักราช
¶Didn't know how lost I was Until I found you... ¶ไม่ว่าฉันจะแพ้สักเท่าไร จนกระทั่ง ฉันเจอคุณ
Now, you've always maintained that you knew nothing about any of this until March 21.เอาล่ะ ท่านได้ยืนกรานมาตลอด ว่าท่านไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้เลย จนกระทั่ง 21 มีนาคม
Got on the highway and didn't stop till we hit somewhere amazing?ขึ้นไปบนถนนหลวง แล้วก็ยังไม่หยุด จนกระทั่ง เราไปเจอที่สุดเจ๋ง
No, I didn't start drinking till much later.พ่อไม่ได้ดื่ม จนกระทั่ง ระยะหนึ่งหลังจากนั้น
Toe differentiation in Egyptian art didn't happen until much later, particularly in women.นิ้วเท้าที่แตกต่างกัน ในศิลปะอียิปต์ ไม่เกิดขึ้นมากนัก จนกระทั่ง ในกลุ่มผู้หญิงพวกนั้น
Like all Dragonlords, you won't know for sure that you have that power until you face your first dragon.เหมือนกับราชาแห่งมังกรคนอื่นๆ เจ้าจะไม่รู้ แน่ชัดถึงพลังนี้ จนกระทั่ง เจ้าได้พบกับมังกรครั้งแรก
She ate a meal there before a neighbor dropped by.แล้วทานอาหาร จนกระทั่ง เพื่อนบ้านแวะผ่านมา
And i believed in what they were doing... until they killed my daughter, tori.และฉันก็เชื่อมั่นในทุกอย่างที่พวกนั้นทำ จนกระทั่ง พวกนั้นมาฆ่าลูกสาวของฉัน ทอร์ลี่
Or it was, till Milo was born.หรือว่ามันคือ จนกระทั่ง ไมโลเกิดมา
Everything to make me the best killer I could be... till I broke one of their rules.ทุกอย่างที่ทำให้ฉัน เป็นมือสังหารที่ดีที่สุด ที่ทำได้ จนกระทั่ง ฉันเริ่มทำลาย กฏ
Only Paul Wilson trained at an mma gym, but all the other husbands worked out regularly, from the local YMCA to expensive fitness clubs.เพียง พอล วิลสันเท่านั้น ที่เคยฝึก ที่ MMA ยิม แต่สามีคนอื่นๆ ก็ฝึกตามสถานที่อื่น จากศูนย์ YMCA ทั่วไป จนกระทั่ง ฟิตเนสระดับหรู
He was calm until he asked about his family.เขาดูสงบ จนกระทั่ง เขาถามหาครอบครัวเขา
Matt Werner, my best friend, until he accused me of taking the silver dollar his grandfather gave him.แม็ต วอรเนอร์ เพื่อนรักของผม จนกระทั้ง เขากล่าวหาว่าผม ขโมยเหรียญเงินของปู่เขา
An orphan until Bratva took me in.เป็นเด็กกำพร้า จนกระทั่ง เบรทต้า พาฉันไป
I told her that we didn't start seeing each other until after I left Rosewood high.ผมบอกไปว่า ผมไม่ได้เจอคุณอีกเลย จนกระทั่ง ผมออกจากโรงเรียน
He might not know since you withdrew them and had the record sealed as a condition of your settlement.เราไม่รู้เรื่องนี้ จนกระทั่ง คุณถอนตัวออกจากมา บันทึกเรื่องนี้ ได้ปิดไว้ ซึ่งเป็นเงื่อนไข ของการก่อตั้งที่นี่ของคุณ
I mean, everyone knows you're not supposed to give a baby solid food until it's at least four months old and sitting up on its own.ฉันหมายถึงว่า ทุกคนก็รู้ คุณไม่ควรจะ ให้อาหารแข็งๆ เด็กทารก จนกระทั่ง เด็กอายุอย่างน้อย 4 เดือน
Well, there's not really that much we can do until Angela comes back.ดี นั้นไม่จริง นั้นก็มากแล้วที่เราสามารถทำได้ จนกระทั่ง แองเจล่ากลับมา
They stick me in the nuthouse, spent the next couple of years there until the government comes along and squeezes everybody out onto the street.พวกเขาส่งผมเข้า ไปรักษาใน รพ. ใช้เวลา อยู่หลายปี ใน นั้น จนกระทั่ง มีพวก เจ้าหน้าที่ของรัฐ
"...are less feral and can transform before, during, and after the lunar cycle.""... ดุร้ายน้อยลง และสามารถกลายร่าง ก่อนหน้านั้น จนกระทั่ง ครบรอบพระจันทร์เต็มดวง"
For hundreds of years, we were shunned and hunted till I found myself... alone.หลายร้อยปีมา เราต้องหลบหนีจากการไล่ล่า จนกระทั่ง ข้าพบว่า ข้าเป็นตัว.. สุดท้าย
I mean, I was oblivious until I found out he had done it to Whiskers.ฉันหมายถึง ฉันไม่เคยคำนึงถึงมาก่อน จนกระทั่ง ฉันพบว่าเขาให้สารกระตุ้นกับ Whiskers
No, especially when I told him that you have Abby.ไม่เลย จนกระทั่ง เมื่อผมบอกเขาว่า คุณได้ตัว แอ๊บบี้
And the match isn't over until one of us is butt naked.แต่ถ้าเกมยังไม่จบ จนกระทั่ง เราคนใดคนหนึ่งเปลือยแล้ว
She said that you'd be different, that you wouldn't remember me.แม่ไม่ได้เจอน้าเวนดี้อีกเลย จนกระทั่ง เมื่อเดือนที่แล้ว เธอก็กลับมา
Well, at first I didn't know who until I started searching the log files.ตอนแรก ผมไม่รู้ว่าเป็นใคร จนกระทั่ง ผมเริ่มค้นหาบันทึกไฟล์
Well, it's like Raoul didn't exist until 6 months after Whitcomb disappeared.ดูเหมือนว่าราอูลไม่เคยมีตัวตน จนกระทั่ง 6 เดือน หลังจากที่วิทโคมบ์หายตัวไป
These people from Muirfield, they will not stop until they've buried their mess.คนของมัวฟิลด์จะไม่มีวันหยุดตามหาผม จนกระทั่ง พวกเขากำจัดผมได้สำเร็จ
I didn't see Wendy again until she turned up on our porch a month ago.แม่ไม่ได้เจอน้าเวนดี้อีกเลย จนกระทั่ง เมื่อเดือนที่แล้ว เธอก็กลับมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จนกระทั่ง
Back to top