ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จดหมายอิเล็กทรอนิกส์*, -จดหมายอิเล็กทรอนิกส์-

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (n.) electronic mail See also: e-mail Syn. อีเมล์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mail (vi.) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (คำไม่เป็นทางการของ e-mail)
America Online (n.) ศูนย์บริการออนไลน์ผ่านทางโมเด็มที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในอเมริกา มีขอบเขตการให้บริการที่กกว้างขวางมีการให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ปริ การเชื่อมต่ออินเตอร์เนตขั้นพื้นฐาน มีข่าวสารการพยากรณ์อากาศจากสำนักข่าวรอยเตอร์และยูพีไอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Back to top