ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ง่วนอยู่กับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ง่วนอยู่กับ*, -ง่วนอยู่กับ-

ง่วนอยู่กับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ง่วนอยู่กับ (v.) be absorbed in See also: be busy with Syn. ยุ่งอยู่กับ, จดจ่ออยู่กับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
address oneself to (phrv.) ง่วนอยู่กับ See also: วุ่นอยู่กับ, ยุ่งอยู่กับ
be caught up in (phrv.) ง่วนอยู่กับ See also: หมกมุ่นอยู่กับ
glue on (phrv.) ง่วนอยู่กับ See also: มุ่งมั่นอยู่กับ, สนใจ
occupy in (phrv.) ง่วนอยู่กับ See also: วุ่นอยู่กับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Plying his trade upstairs...ง่วนอยู่กับงานอยู่ข้างบน...
I was giving a piano lesson.ฉันง่วนอยู่กับการสอนเปียโนน่ะ
And putting in an ice rink.แล้วก็กำลังง่วนอยู่กับลานสเก็ต
Probably out in some barn, up to his elbows in a cow's vagina.คงจะอยู่ในโรงนา ที่ไหนสักแห่ง ง่วนอยู่กับแม่วัวตัวเมียน่ะ
Four packs a day finally caught up to Mom.ระยะที่สี่ขั้นสุดท้าย ง่วนอยู่กับเเม่
I'm sorry. I got caught up.ผมขอโทษครับ ผมติดง่วนอยู่กับบางอย่าง
Actually, I'm a busy person who has lots of work to do.ความจริง ฉันเป็นคนง่วนอยู่กับงานตลอดเวลา
I was busy cleaning the grills at a grill restaurant.กะทะกองสุมๆมาเรื่อยๆ ฉัันก็เลยง่วนอยู่กับการล้างกะทะ
Actually, Serena's been so slammed with work and her blog, she hasn't had time to plan anything elaborate.ที่จริงแล้ว เซรีน่ากำลังง่วนอยู่กับบล๊อค ไม่มีเวลามาวางแผนหรอก
He's on board with the whole disappearing thing now?ตอนนี้กำลังง่วนอยู่กับเรื่องคนหาย
So a quick recap, in case you've been too busy knocking boots with the young Grayson to remember what happened on last week's episode of "The Tyler Chronicles."ผมจะสรุปแบบรวบรัด ในกรณีที่คุณง่วนอยู่กับการมีเซ็กกับหนุ่มเกรสันเกินกว่า จะจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนที่แล้วของ\"เดอะไทเลอร์โครนิเคิล\"
Besides, I'm busy trying to get my solo magic back.อีกอย่าง ฉันกำลังง่วนอยู่กับ การพยายาม เอามนต์ฉายเดี่ยวกลับคืนมาอ่ะนะ
For years I've been working on a memory spell that can take me back to that day so we can find out what really happened.หลายปีที่ผ่าน ฉันง่วนอยู่กับ คาถาฟื้นความจำ ที่จะช่วยให้ฉัน กลับไปจำเรื่องวันนั้นได้ เพื่อที่เราจะได้รู้คำตอบว่า แท้จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
I wanted to get my hands on the ex.... evidence to see if it contained epithelial cells.ฉันต้องง่วนอยู่กับอุจ... หลักฐานเพื่อดูว่ามันมี เซลล์เนื้อเยื่อบุผิว
I guess I've been so caught up with my mom that I haven't always been there for my dad.ฉันคิดว่าฉันคงจะ ง่วนอยู่กับเรื่องของแม่ นั่นทำให้ฉันไม่ได้ อยู่ทำอะไรเพื่อพ่อเลย
So if you're busy being a lawyer all day and I'm managing a night club all night, when exactly do we get to see each other?ดังนั้นถ้าคุณง่วนอยู่กับงานกฎหมายทั้งวัน และผมจัดการไนท์คลับทั้งคืน
Damn you and your useless machine.ให้ตายสิ ง่วนอยู่กับเครื่องจักรไร้ประโยชน์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ง่วนอยู่กับ
Back to top