ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

งุ่นง่าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *งุ่นง่าน*, -งุ่นง่าน-

งุ่นง่าน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
งุ่นง่าน (v.) be vexed See also: be worried, be annoyed, be harassed Syn. ร้อนรน, กระวนกระวาย, กระสับกระส่าย
English-Thai: Nontri Dictionary
fidget(n) ความกระสับกระส่าย,ความกระวนกระวาย,ความงุ่นง่าน
fidgety(adj) กระวนกระวาย,หงุดหงิด,อยู่ไม่สุข,อารมณ์เสีย,งุ่นง่าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You were a little preoccupied at the time.ตอนนั้น นายกำลังงุ่นง่านอยู่อะ
Why are you fidgeting?แล้วทำไมเธอดูงุ่นง่านนักล่ะ?
You restless tonight, Rawlings?คืนนี้งุ่นง่านหรือ รอลลิงส์
... butthethingIcan'tfigureout is what happened with Nate.โอเค ฉันไม่อยากงุ่นง่าน
So they shake their thing and the guys zombie out?จากนั้นก็ทำให้พวกนั้น เกิดหงุดหงิดงุ่นง่านขึ้นมา
Boom. Harken's in jail, Pellit's in hell, Julia's had the crazy fucked out of her and all three of us have our problems solved.บึ้ม ฮาร์เก้นติดคุก เพลลิตตาย จูเลียหายงุ่นง่าน
So, I'm a little rusty.- พอดีหนูค่อนข้างงุ่นง่าน
He harassed my son.เขางุ่นง่านลูกชายของฉัน.
Well, you got HR buzzing. Don't worry about it though.นายทำให้ HR งุ่นง่านกันใหญ่ แต่ไม่ต้องห่วง
♪ I've been workin' so hard ♪#ฉันนั้นงุ่นง่านเหลือเกิน#
He gets a tad agitated at feeding times.เขางุ่นง่านนิดหน่อยเมื่อถึงเวลาให้อาหาร
Would that stabilize your pubescent mood swings?แล้วมันจะทำให้คุณ คลายความงุ่นง้านลงมั๊ย?
They're trapped. Ornery.พวกมันติดกับ งุ่นง่าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า งุ่นง่าน
Back to top