ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

งามเลิศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *งามเลิศ*, -งามเลิศ-

งามเลิศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
งามเลิศ (adj.) beautiful See also: charming, pretty Syn. งามยิ่ง, สวยงาม, งาม, สวย
English-Thai: HOPE Dictionary
venus(วี'เนิส) n. เทพธิดาแห่งความรักและความงาม,หญิงที่มีความงามเลิศ,ดาวพระศุกร์,รูปสลักหรือภาพวาดของเทพธิดาดังกล่าว,โลกีย์,ความรัก pl. Venuses, Syn. goddess,beauty
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mirror, mirror on the wall, who's the prettiest of them all?กระจกเอ๋ย กระจกวิเศษ จงบอกข้าเถิด ว่าใครงามเลิศในปฐพี?
/Does Skeetacus get /the girl he was after? /In these stories,วีรบุรุษมักได้หญิงงามเลิศในปฐพีเป็นคู่ครอง
Because one day soon you'll ask me who is the fairest of them all is.เพราะวันนึง หากท่านถามข้าว่าใครงามเลิศในปฐพี
She's the most beautiful girl in the world.เธอเป็นหญิงที่งามเลิศที่สุดในปฐพี
To the fairest of them all.แด่ผู้ที่งามเลิศสุดในปฐพี
Mirror, mirror on the wall, who is fairest of them all?กระจกวิเศษเอ๋ย.. จงบอกข้าเถิด ใครงามเลิศในปฐพี
Dornish women are the most beautiful women in the world.สาวดอร์นิชงามเลิศในปฐพี
I said she's gorgeous and I fellบอกเลยว่างามเลิศเลอเหลือดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า งามเลิศ
Back to top