ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

งามยิ่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *งามยิ่ง*, -งามยิ่ง-

งามยิ่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
งามยิ่ง (adj.) beautiful See also: charming, pretty Syn. งามเลิศ, สวยงาม, งาม, สวย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You were magnificent, marvelous, very masculine.คุณมีความงดงามยิ่งใหญ่ของผู้ชายมาก
Except to look upon the lady of the Galadhrim one last time for she is more fair than all the jewels beneath the earth.เว้นแต่ ขอแค่ได้ยลโฉมท่านหญิงแห่งกาลาดริมเป็นอีกสักครั้งหนึ่ง ...ท่านช่างงดงามยิ่งกว่าอัญมณีใดๆ ใต้พื้นพิภพนี้เสียอีก
Henceforth I will call nothing fair unless it be her gift to me.นับจากนี้ไป ข้าคงไม่อาจกล่าวได้สิ่งใด สวยงามยิ่งไปกว่า ของขวัญที่นางมอบให้แก่ข้าอีกแล้ว
But it occurred to me that this is about starting a new family and how beautiful that is.แต่มันบ่งบอกกับฉันว่า นี่จะเป็นการสร้างครอบครัวขึ้นใหม่ และมันช่างสวยงามยิ่งนัก
The frailty of human was so beautiful so beautiful, I had to paint themความอ่อนไหวในจิตใจของคน เป็นสิ่งที่สวยงาม มันงดงามยิ่งนัก หม่อมฉันจึงเขียนภาพเหล่านั้น
But it was even more beautiful than he remembered.แต่ในตอนนี้มันกลับสวยงามยิ่งกว่า ที่เขาเคยเห็นมา
More brilliant than dawn.งดงามยิ่งกว่าอาทิตย์อรุณรุ่ง
More glorious than dawn.งดงามยิ่งกว่าอาทิตย์อรุณรุ่ง
Warmer than the sun.งดงามยิ่งกว่าอาทิตย์อรุณรุ่ง นานมาแล้ว มีเด็กหญิงจน ตัวเล็กๆชื่อ กึมจันดี...
It makes them all the more beautiful.ทำให้มันสวยงามยิ่งขึ้น
We resurrected you, advanced Cyberdyne's work, amended it.เราชุบชีวิตคุณขึ้นมา ปรัับปรุงงานของไซเบอร์ดัน ให้งามยิ่งขึ้น
Don't be fooled by beauty, Prince Tus. It's a city like any other.ทุกอย่างสวยงามยิ่งนักเจ้าชาย มันไม่เหมือนกับที่แห่งใด
What could be more divine than her face?งดงามยิ่งกว่านางใดในกรีก งดงามยิ่งกว่าอะโฟรดิซี่ซะด้วยซ้ำ
So majestic and peaceful, this planet.โลก ชั่งดูสงบสุขและสง่างามยิ่ง
Must have been a pretty sight.ต้องเป็นภาพที่งดงามยิ่ง
Such a lovely tree.ช่างเป็นต้นไม้ที่งามยิ่ง
But given her reputation, we've kept her locked up as a precaution.แต่ยังทำให้เธองดงามยิ่ง เราขังนางเพื่อระวังตัวไว้ก่อน
That must be a beautiful sight.มันต้องเป็นภาพที่งดงามยิ่ง
I bet the inside of his mouth is even beautiful.ฉันเดิมพันที่ด้านในของปากของเขา มีความสวยงามยิ่ง
Mr. Chen, how handsome you are!คุณชายเฉิน ท่านนี่รูปงามยิ่งนัก
Back and more gorgeous than ever.กลับมาและงดงามยิ่งกว่าเคย
There was a woman more beautiful than I am.มีหญิงงามยิ่งกว่าข้าอยู่
"#OhWhatABeautifulMorning"#ช่างเป็นเช้าที่สวยงามยิ่งนัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า งามยิ่ง
Back to top