ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฆ้อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฆ้อง*, -ฆ้อง-

ฆ้อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฆ้อง (n.) gong See also: tam-tam
ฆ้องกระแต (n.) small gong
English-Thai: HOPE Dictionary
gong(กอง) n. ฆ้อง,ระฆังไฟฟ้า
English-Thai: Nontri Dictionary
gong(n) ฆ้อง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gongฆ้อง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gong (n.) ฆ้อง See also: กระดิ่งไฟฟ้า Syn. bell
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And he showed her how to kick the gong aroundและเขาอธิบายเธอวิธีการเตะฆ้องรอบๆ
And then the gong was struck by the cook.แล้วแม่ครัวก็ตีฆ้องขึ้น
Remember gong duty?ยังจำฆ้องประจำตัวได้รึเปล่า?
Perhaps this will ring a bell.เจ้าควรจะกลับไปลั่นฆ้องนั้นได้แล้วกระมัง
♪ For you to bang the gong ♪#รอให้เธอตีฆ้องนั้น#
Why is you such a chatbag in the morning?ทำไมแกถึงเป็นฆ้องปากแตกแต่เช้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฆ้อง
Back to top