ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฆ่าปิดปาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฆ่าปิดปาก*, -ฆ่าปิดปาก-

ฆ่าปิดปาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฆ่าปิดปาก (v.) kill See also: slay, destroy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you use this against my father, I will destroy you.ถ้าแกใช้ไอเครื่องนั้นกับพ่อฉันอีกละก็ ฉันจะฆ่าปิดปากแก
I think they're worried that I might sneak in and finish the job.ผมคิดว่าพวกเขาเป็นห่วงว่าผมอาจจะแอบย่อง เข้าไปในห้องและฆ่าปิดปาก
And when he couldn't, he shut him up.แต่พอไม่ได้ เขาเลยฆ่าปิดปาก
And when I found out, you tried to kill me to shut me up.พอฉันรู้เข้า แกก็พยายามฆ่าปิดปากฉัน
Smells to me like a cover-up.กลิ่นเหมือนฆ่าปิดปาก
I don't think Frank was questioning him, he was going to kill him.ฉันไม่คิดว่า แฟรงซ์กำลัง ตั้งคำถาม เขานะ เขากำลังไป ฆ่าปิดปาก
He managed his illness with the help of his neurologist, whom he murdered for his trouble.เขาจัดการอาการป่วยของเขา ด้วยความช่วยเหลือจากแพทย์ประสาทวิทยาของเขา ผู้ที่เขาลงมือฆ่าปิดปากด้วยตัวเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฆ่าปิดปาก
Back to top