ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ค้าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ค้าน*, -ค้าน-

คาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คาน (v.) counterbalance See also: counterpoise Syn. ถ่วงดุล
คาน (n.) beam See also: shaft, counterpoise, prop
คาน (n.) shoulder pole Syn. ไม้คาน
คานหาม (n.) litter See also: stretcher, palanquin Syn. เกี้ยว, แคร่หาม
คานอำนาจ (v.) counterbalance See also: counterpoise Syn. ถ่วงอำนาจ
English-Thai: HOPE Dictionary
spacebarคานเคาะเป็นแป้นยาว ๆ ด้านล่างของแผงแป้นอักขระ (keyboard) การกดแป้นนี้แต่ละครั้ง จะทำให้เกิดช่องว่าง 1 ช่อง ใช้เมื่อต้องการเว้นวรรค หรือแยกตัวอักษรออกจากกัน
strut beamคานรับ
u-boltคานเหล็กที่งอเป็นรูปตัว 'U'
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate)
afrikaans(แอฟริคานซ' คาน) n. ภาษาหนึ่งของอาฟริกาใต้ที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยชาวฮอลลันดา., Syn. Taal
afrikander(แอฟริคาน ' เดอะ, -เนอะ) ชาวอาฟริกาที่พูดภาษา Afrikaans. ชื่อพันธุ์วัวแดงชนิดหนึ่งในอาฟริกาใต้, Syn. Africander (astern, abaft)
archimedes(อาร์คิมี'ดี') n. ชื่อนักคณิตศาสตร์ นักประดิษฐ์และนักฟิสิกส์ของกรีก ผู้ค้นพบกฎแห่งความถ่วงและคาน. -Archimedean adj.
balance beamn. คานทรงตัวในกีฬากายกรรมทรงตัว,คันชั่ง
barbell(บาร์'เบล) n. เครื่องยกน้ำหนักที่มีจานน้ำหนักทั้งสองข้างคานเหล็ก
bartend(บาร์'เทนดฺ) {bartended,bartending,bartends} vi. ทำหน้าที่รับใช้ในบาร์,ทำหน้าที่บริการเครื่องดื่มบนเคาน์เตอร์, See also: bartender n.
beam(บีม) n. คาน,ไม้ขวาง,ขื่อแป,รอด,คร่าว,คันรถ,คันชั่ง,คันไถ,แกนที่ม้วนได้,คานหาม,เขาแกน,ลำแสง,ลำรังสีขนานกัน,สัญญาณวิทยุ,สีหน้าที่ปิติยินดี vi. แผ่รังสีหรือลำแสง,ส่งสัญญาณวิทยุ,เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี
beamy(บี'มี) adj. เปล่งแสง,เป็นคานที่กว้างใหญ่,มีเขาเป็นกิ่งก้าน, See also: beaminess n. ดูbeamy
bolster(โบล'สเทอะ) {bolstered,bolstering,bolsters} n. หมอนรองชั้นล่าง,หมอนรอง,หมอนยาว,เหล็กคานรถ,ลูกยางแท่นเครื่อง,ที่หนุนยาว vt. หนุนค้ำ,รอง,ทำให้สูงขึ้น,ออกแรงหมุน,สนับสนุน,ค้ำ,ค้ำจุน,เสริม, See also: bolsterer n. ดูbolster
buffet(บัฟ'ฟิท) {buffetted,buffetting,buffets} n. การทุบ,การตี,การต่อย,การกระทบอย่างแรง. ตู้เก็บตู้ชามผ้าคลุมโต๊ะและอื่น,ห้องอาหารเครื่องดื่ม,เคาน์เตอร์บริการอาหารและเครื่องดื่มเอง. vt. ทุบ,ตี,ต่อย,กระทบอยู่เรื่อย. vi. ต่อสู้ด้วยหมัดมือ,ต่อสู้. adj. ประกอบด้วยอ
can't(คานทฺ,แคนทฺ) abbrev. can not
cantatrice(คานทะทรี'ชี) n. นักร้องอาชีพที่เป็นหญิง
collar beamn. คานที่ตอกกับจันทัน,อกไก่
control stickn. คานควบคุมปีกประกอบหรือปีกเสริมของเครื่องบิน
corbel(คอร์'เบิล) n. คานปีก,คานรับ,รอดยื่น,รอดช่วยแรง,บัว vt. ก่ออิฐหรือเป็นคานปีกหรือรอดยื่น,ค้ำจุนด้วยคานปีกหรือรอดยื่น
corbellingn. งานก่อสร้างคานปีกหรือคานรับ
counter(เคา'เทอะ) {countered,countering,counters} n. โต๊ะกั้น (แสดงสินค้า/ ติดต่อกับธุรกิจกับผู้ที่มาหา) ,เคาน์เตอร์,เครื่องนับจำนวน,ผู้นับ adv. ในทางที่ผิด,ในทางกลับ,ตรงกันข้าม adj. ตรงกันข้าม,ต่อต้าน. n. สิ่งที่อยู่ตรงกันข้าม,สิ่งต่อต้าน,ผู้ต่อต้าน,การชกสวน,หมั
counterpoise(เคา'เทอะพอยซฺ) n. น้ำหนักสำหรับถ่วง,เครื่องถ่วง,อำนาจหรือแรงถ่วงที่เท่าเทียมกัน,ดุลยภาพ,ภาวะทรงตัว,คาน,เครื่องคาน,สติ. vt. ถ่วงด้วยน้ำหนัก,ถ่วงให้สมดุล,ทำให้ทรงตัว,พิจารณาอย่างละเอียด, Syn. compensate,offset,equalize
cradle(เคร'เดิล) {cradled,cradling,cradles} n. เปลเด็ก,แหล่งกำเนิด,คานเปล,แคร่,ร่างร่อนแร่ vt. วางในเปล,เอาวางและแกว่งในเปล,เลี้ยงเด็ก,ร่อนแร่. vi. นอนอยู่ในเปล -Phr. (from the cradle to the grave ตั้งแต่เกิดจนตาย,ในชั่วชีวิตนี้) -Id. (rob the cradle เป็นเพื่อน
crossbar(ครอส'บาร์) n. บาร์สำหรับเล่นกายกรรม,คานประตู,สลักประตู
crossbeam(ครอส'บีม) n. ไม้ขวาง,คานขวาง
crossbow(ครอส'โบ) n. หน้าไม้,ธนูมีคานสำหรับวางลูกธนู มีที่เหนี่ยวและปล่อยลูกธนู
gaff(แกฟ) n. ตะขอเหล็กสำหรับเกี่ยวปลาขนาดใหญ่,ฉมวกแทงปลา,คานเอียงลาดบนเสากระโดงเรือ. vt. เกี่ยวปลาด้วยตะขอ
girder(เกิร์ด'เดอะ) n. คานขนาดใหญ่,เหล็กยาว,คาน,ตง
grillade(กรีล'ลาด) n. โครงที่เป็นคานขัดขวางกันเป็นตาราง (เช่นรากตึก)
haunch(ฮอนชฺ) n. ตะโพก,บั้นท้ายของสัตว์,ขาสัตว์,ส่วยข้างของส่วนโค้ง,คานหนุน
high jumpกีฬากระโดดสูงข้ามคาน., See also: high jumper n.
kanji(คาน'จี) n. ระบบการเขียนอักษรญี่ปุ่นที่ใช้อักษรจีนหรืออักษรที่ดัดแปลงมาจากจีน
key(คี) n. ลูกกุญแจ,กุญแจ,กุญแจไขรหัส,กุญแจไขปัญหา,คู่มือ,คำไขปัญหา,อุปกรณ์,หัวใจ,สิ่งสำคัญ,คานดีดแป้นเปียโน,แป้นอักษรที่นิ้วกดของเครื่องพิมพ์ดีด,ระดับเสียง,น้ำเสียง,สลัก,หินโค้ง adj. สำคัญ,แก่นสาร,หัวใจ. vt. ใส่ลิ่ม,ใส่สลัก,ปรับ,ปรับสี,ปรับภาพ,ปรับเสียง,ใช
khan(คาน,แคน) n. ข่าน,ผู้ปกครอง
king post() n. เสาเอก,เสาตั้งคาน., Syn. kingpost
lever(เลฟ'เวอ,ลี'เวอะ) n. ชะแลง,เหล็กงัด,ไม้คาน,คาน,เครื่องงัด,วิธีการ. vt. งัดด้วยไม้หรือเหล็กงัด, Syn. crow
patent anchorn. สมอเรือที่ไม่มีคานจับ
pole(โพล) n.,v. (ใช้) ไม้ยาว,ไม้เสา,เสาโทรเลข,ไม้ราว,เสาธง,ไม้ถ่อ,ไม้คาน,ขั้ว,จุดแห่งความสนใจ,จุดที่อยู่ตรงกันข้าม
pry(ไพร) vi.,n. เที่ยวค้น,ลอดมอง,จ้องมอง,สอดส่องดู,สอดรู้สอดเห็น vt. งัดขึ้น,งัด,ได้มาด้วยความลำบาก. n. เครื่องงัด,คานงัด,การงัด, Syn. peer,peep
purchase(เพอ'เชิส) vt. ซื้อ,จัดซื้อ n. การซื้อ ,คานงัด,อุปกรณ์ยกของ,กำลังงัด, See also: purchasable adj. purchaser n., Syn. buy
English-Thai: Nontri Dictionary
beam(n) ท่อนไม้,คันไถ,คันชั่ง,ลำแสง,ไม้รอด,ขื่อ,คาน,คร่าว
bolster(n) หมอนอิง,หมอนรอง,เหล็กคานรถ
count(n) การนับ,การคำนวณ,ตำแหน่งท่านเคานต์
counterpoise(n) น้ำหนักถ่วง,เครื่องถ่วง,ดุลยภาพ,ภาวะทรงตัว,คาน,สติ
countess(n) ภรรยาท่านเคานต์
cradle(n) อู่,เปล,แคร่,คาน,แหล่งกำเนิด
crossbar(n) รูป x,คานประตู,บาร์เล่นยิมนาสติก
fulcrum(n) ที่รองคานยกของ,จุดศูนย์กลาง,แกนกลาง,จุดรับน้ำหนัก
lever(n) คานงัด,ชะแลง,ไม้คาน
palanquin(n) แคร่,เกี้ยว,เสลี่ยง,คานหาม
rocker(n) คันโยก,เครื่องร่อนแร่,คานกระเดื่อง,คนไกวเปล
sedan(n) คานหาม,แคร่,เกี้ยว,เสลี่ยง,วอ,รถประทุน
sill(n) คาน,ธรณีประตู,ฐาน,รากฐาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cantileverคานยื่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
checks and balancesการคานอำนาจ, การถ่วงดุลอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
countyคาน์ตี, เทศมณฑล (หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นของอังกฤษ สหรัฐอเมริกา) [ดู shire ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gandhi, Mohandas Karamchand, 1869-1948คานธี, โมหันทาส การามจันทร์, ค.ศ. 1869-1948 [TU Subject Heading]
Girdersคาน [TU Subject Heading]
leverคาน, เครื่องกลอย่างง่าย ประกอบด้วยแท่งวัตถุแข็งแกร่งที่ถูกทำให้หมุนรอบจุดหมุนหรือฟัลกรัม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Askanasy Cellsแอสคานาซีเซลล์ [การแพทย์]
Blent Blendน้ำมันดิบเบรนน้ำัมันดิบจากแหล่งทะเลเหนือของอังกฤษ ซึ่งราคาของน้ำมันดิบเบรนใช้เป็นตัวอ้างอิงราคาน้ำมันในตลาดน้ำมันนานาชาติด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Cost Insurance Freight (C.I.F.) Price ราคารวมค่าระวางและประกันภัยสินค้า เงื่อนไขราคาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (ดู Incoterms) เป็นราคารวมตั้งแต่ตัวสินค้านั้น ค่าระวางเรือขนส่งสินค้าจนถึงเมืองท่าปลายทางตามที่ระบุ รวมทั้งค่าประกันภัยในตัวสินค้านั้น ๆ ด้วย ซึ่งหมายถึง ผู้ขายสินค้าตามเงื่อนไขราคานี้ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งค่าระวางเรือ ค่าภาษีขาออก ค่าประกันภัย และอื่นๆ จนกว่าสินค้าจะถึงเมืองปลายทาง ส่วนผู้ซื้อก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลักจากสินค้าถึงเมืองท่าปลายทางตามที่ระบุแล้ว สินค้านำเข้าของไทยส่วนใหญ่จะนำเข้ามาในเงื่อนไขราคานี้ [สิ่งแวดล้อม]
Crude Basket Methodราคาซื้อขายน้ำมันดิบโดยใช้วิธีอิงราคาน้ำมันดิบตลาดโลก, ราคาซื้อขายน้ำมันดิบโดยใช้วิธีอิงราคาน้ำมันดิบตลาดโลก ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันหลายๆชนิด [ปิโตรเลี่ยม]
Floor พื้น พื้นที่ของอาคารที่บุคคลเข้าอยู่ หรือเข้าใช้สอยได้ภายในขอบเขตของคานหรือตงที่รับพื้น หรือภายใน พื้นนั้น หรือภายในขอบเขตของผนัง อาคารรวมทั้งเฉลียงหรือระเบียงด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Mechanicalการใช้ผ้าถูหน้าแรงๆ, ระคายเคืองโดยตรง, พลังงานกล, เมคานิคอล [การแพทย์]
Suggestion boxกล่องรับความคิดเห็นห้องสมุดบางแห่งหาวิธีให้ผู้ใช้ห้องสมุดเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการให้บริการหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายห้องสมุดและวิธีปฏิบัติของห้องสมุด โดยการเขียนเสนอแนะในแผ่นกระดาษและนำไปใส่ไว้ในกล่องรับความคิดเห็นที่ห้องสมุดจัดไว้ซึ่งอาจวางไว้ใกล้กับเคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หรือประตูทางเข้าห้องสมุด นอกจากนั้นบนรายการออนไลน์ (Online catalog) และบนหน้าเว็บของห้องสมุดยังให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ สำหรับคำตอบของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารห้องสมุดอาจจะติดไว้บนป้ายประกาศของห้องงสมุด หรือแสดงไว้ในส่วนพิเศษในหน้าโฮมเพจของห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
windlassกว้าน, เครื่องกลอย่างง่ายชนิดหนึ่ง  ประกอบด้วยแกนและคานหมุน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
crossbeam (n.) คาน See also: ไม้ขวาง
girder (n.) คาน Syn. beam, truss
transom (n.) คานขวาง
rafter (n.) คานค้ำหลังคา See also: จันทัน
stringer (n.) คานตรง Syn. timber
balance beam (n.) คานทรงตัว (กีฬายิมนาสติก) Syn. beam
yard (n.) คานยาวพยุงใบเรือ
thill (n.) คานรถม้า
stocks (n.) คานรองเรือขณะต่อเรือ
beam (n.) คานรับน้ำหนัก See also: ไม้ขวาง, รอด, ขื่อ, คร่าว, คาน
yoke (n.) คานหิ้วน้ำ See also: คานหาบ
U-bolt (n.) คานเหล็กที่งอเป็นรูปตัวยู See also: คานเหล็กตัวยู
rocker (n.) คานโค้งของเก้าอี้โยก Syn. rocking chair
walking beam (n.) คานไม้หรือโลหะที่ใช้ช่วยในการเดิน
bar (n.) เคาน์เตอร์ในร้านอาหาร
beam-ends (n.) ส่วนปลายของคานขวางเรือ
counter (n.) เคาน์เตอร์ See also: โต๊ะขนาดยาว
hang glider (n.) เครื่องร่อนโครงสร้างเบาและปีกกว้าง มีคานยาวให้ผู้ร่อนยึดจับไว้สำหรับควบคุมการร่อน
high jump (n.) กีฬากระโดดสูงข้ามคาน
shaft (vt.) ถ่อด้วยคานไม้ See also: ดันด้วยไม้ยาว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm sorry, Khan. We're gonna come back in one second.ขอโทษนะ คาน เดี๋ยวเรามาแป๊บนึง
The gangster from our slum? You work for him? Come on.จาเวด คาน พวกมาเฟียในสลัมเรางั้นเหรอ
What kind of beam do you have in mind exactly?คานชนิดไหนที่นาย ตั้งใจจะซื้อเหรอ
Cunth killed your wife?คานทร์ ฆ่าเมียนายเหรอ
Cunth, one more thing.คานทร์ มีอีกอย่างหนึ่ง
Cunth. What did you do with Vicki?คานทร์ แกจะทำอะไรกับวิคกี้
Cunth's having a fundraising event at his mansion tonight.คานทร์กำลังระดุมทุน คืนนี้ที่บ้านพักเขา
So, Cunth is having a party?คานทร์จะจัดปาร์ตี้เหรอ
Cunth is gonna nuke the State of the Union!คานทร์จะใช้นิวเคลีย์ที่ งานแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภา
Cunth owns this place, so if we wanna find out where that passcode deal is going down... we gotta turn over some stones.คานทร์เป็นเจ้าของที่นี้ ถ้าเราจะหาสถานที่ ที่จัดการเกี่ยวกับรหัส มันคงจะไม่ง่ายสำหรับเรา
Cunth, you gotta believe me, I didn't write that.คานทร์แกต้องเชื่อฉัน ฉันไม่ได้เขียน
Gandhiji is dying because of our madness.คานธี กำลังจะตาย เพราะความบ้าคลั่งของเรา
Mr. Gandhi, the sole Indian Congress Party delegate is staying at Kingsley Hall in London's East End for the duration of the talks.คานธี ตัวแทนคนเดียว ของพรรคชาตินิยมอินเดีย จะพักที่คิงสลีย์ฮอลล์ในลอนดอน ระหว่างที่ร่วมประชุม
Long live Gandhiji! Long live Gandhiji!คานธีจงเจริญ คานธีจงเจริญ
Mr. Gandhi will find it takes a great deal more than a pinch of salt to bring down the British Empire.คานธีจะพบว่า ต้องใช้มากกว่าเกลืออีกมาก ที่จะทำลายราชอาณาจักรอังกฤษ
Mr. Gandhi will find he's on a long hiding to nothing.คานธีจะพบว่า เขาต้องเสียเวลาซ่อนตัวไปนาน
They had him cut off from the press.คานธีถูกตัดออกจากสื่อ
And all that Gandhi did was walk to the beach pick up the salt and say nature gives it for free.คานธีทำเพียงแค่เดินไปที่ชายทะเล กอบเกลือขึ้นมาและพูดว่า ธรรมชาติให้เกลือมาโดยไม่เอาอะไรตอบแทน
When I was born, my doctor told my parents I wouldn't make it through the night,คานธีบอกว่า "ความแข็งแรงไม่ได้มาจากความกำยำของร่างกาย
Mr. Gandhi, who has been attending the London Round Table Conference on Indian lndependence journeyed north to visit a cotton mill.คานธีผู้ร่วมประชุม โต๊ะกลมในลอนดอน เรื่องเอกราชของอินเดีย เดินทางขึ้นเหนือเยี่ยมโรงงานปั่นฝ้าย
Mr. Gandhi is as shrewd a man as you will ever meet however otherworldly he may seem.คานธีเป็นคนฉลาด กว่าใครที่คุณเคยเจอ ถึงเขาจะดูแปลกๆ
Ghandi wasn't afraid to fight for the things he believed in.คานธีไม่กลัวที่จะต่อสู้ ในสิ่งที่เค้าเชื่อมั่น
Kana, Aoi-sensei has come.คานะ, อาจารย์อาโออิมาแน่ะลูก
Kaanapali, hilton head...คานะพาลี หรือฮิลตัน เฮด...
Thank you.คานาบิเนรี่ อยู่บนถนน !
Canaries don't like cold weather.คานารี่ไม่ชอบอากาศเย็น
The Canapés Were A Huge Success.คานาเป้ท่าจะได้รับความนิยมมากเลย
Kanae, are you going after school too?คานาเอะ จะไปโรงเรียนเหรอ?
Kanae, have you decided on your future path?คานาเอะ ตัดสินใจเรื่องอนาคตแล้วเหรอ?
Half in jest took off Mr. Nozaki's secret shoes.คานาเอะผู้ซึ่งกำลังโกรธอยู่ ก็ถอดรองเท้าเขาออกเพื่อจะเยาะเย้ยเขา
Kanako... everyone's waiting for you.คานาโกะ.. ทุกคนกำลังรอเธออยู่น่ะ
Kanako, you should have a lot of miaiคานาโกะ... ถ้ามีนัดดูตัวตั้งเยอะนี่
The kidnapping victim, Kanako-chan...คานาโกะจัง เหยื่อคดีลักพาตัว ...
Kanako-san has dissociative identity disorder.คานาโกะซังมีอาการ บุคลิกวิปลาส
Kanako was kidnapped because they all ignored her.คานาโกะถูกลักพาตัว เพราะว่าพวกเขาทั้งหมดเพิกเฉยต่อเธอ
"Kanako" is a very timid, nervous personality.คานาโกะนั้นขี้ขลาด และมีบุคลิกที่กระวนกระวาย
Kanima seeks a friend," right?คานิม่าตามหาเพื่อน,ใช่ไหม?
Khani, that's a Kurdish name?คานี่ ชื่อแบบชาวเคิร์ดนี่นา
Khani's been removed from the database.คานี่ถูกถอดออกจากฐานข้อมูล
Counselor Kane and Clarke Griffin, please report to the south airlock immediately.คานเซอเลอ เคน และ คล๊าก กริฟฟริน โปรดมารายงานตัวที่แอร์ล็อคทางทิศใต้ ในทันที

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ค้าน
Back to top